Ø-undersøgelsen 2021-22 Næråstranden

Tekst og foto: Søren Gjaldbæk

To gange med præcis en måneds mellemrum traskede Lene Parkø, som er suppleant til DOF Fyns bestyrelse, og jeg en tur på 10 km i området ved Næråstranden. Området er med i Ø-undersøgelsen 2021-22 som ”en kystnær lokalitet” - der er også en ø, som strækker sig fra fugletårnet ved Flyvesandet og et par kilometer sydpå. Desuden skulle vi dække den yderste tange mod vest ved Flyvesandet - kendt som ”ternereservatet” og Nørreby Hals.

061921nrsg

Udsigt over øen ved Næråstranden med Æbelø i baggrunden.

Den 8. maj

Vi mødtes klokken 6.00 og gik de to kilometer ned langs øen. Der var ingen kreaturer, så vi forventede, at øen, som allerede var dækket af halvhøjt græs, ville være groet til ved næste besøg. Da det jo var træktid, var der en del Skovpibere og Gule Vipstjerter - desuden rastede lidt vadefugle, f.eks. 22 Strandhjejler, 63 Hvidklirer og 16 Små Kobbersnepper.

061921klydsg

Ved begge besøg var der mange Klyder, sidste gang også mange unger.

Desuden rastede 136 Strandskader på vaden, omkring 10 fugle udviste yngleadfærd. Der lå en del Stormmåger spredt ud på øen - ellers var det dominerende billede syngende Rødben, omkring 30, og rigtig mange Klyder. Aksel Christensen havde meldt 82 dagen før - det passede meget godt, og det var tydeligt, at mange af dem ville yngle. Luften over øen var tyk af Sanglærker. En gammel Havørn kom forbi med en fisk i fangerne, formodentligt på vej hjem med mad til en unge.

061921sangsg

Sanglærken har det fint i Næråstranden .

Ternereservatet levede ikke op til sit navn - der var ikke en fugl, og altså heller ikke nogen terner, der kom to Havterner flyvende forbi 14 Splitterner rastede i Næråstranden, de lignede ikke ynglefugle.

061921stensg

Stenpikker, Nørreby Hals.

Nørreby Hals bød ikke på meget - et par Rødben og nogle Viber så ud til at lægge an til at yngle og der var vel en halv snes syngende Engpibere og en del Sanglærker. Selvfølgelig også Bomlærke, den er ret almindelig på Nordfyn. Det blev til endnu en gammel Havørn, måske en af fuglene fra Æbelø, et par Stenpikkere og to Mudderklirer. Området blev afgræsset af godt 10 køer - Galloway ifølge min kvægkyndige medtæller.

061921skotsksg

Skotsk Højlandskvæg, Æbelø og Klyde - for folk med gode øjne.

Den 8. juni

Vi mødtes samme tid og sted og i mangel af bedre ide tog vi samme tur. Der var tre kreaturer på øen. Skotsk Højland, fik jeg at vide af Lene - de havde nok at tage fat i. Der var ikke mange arter, men glædeligt nok masser af Klyder. Vi talte 54 unger i forskellig størrelse og op mod hundrede gamle fugle. Der var stadig omkring 30 Rødben, men vi så ingen unger - mon ikke de gemte sig i det høje græs - de gamle fugle udviste i hvert fald yngleadfærd. Desuden omkring 10 par Strandskader.

061921stormsg

Stormmåger og Klyde.

Også Stormmågen yngler på øen - omkring 40 par. I Næråstranden rastede godt 100 Gravænder, på øen gik nogle få enlige fugle, så mon ikke baglandet gemmer nogle ynglepar. Der var stadigt mange Sanglærker.

061921strasg

Strandskade, øen i Næråstranden.

Det yderste af ternereservatet var rasteplads for en bande Skarver og Sølvmåger, ellers var der igen ret fugletomt. Et par Engpibere og en Stor Præstekrave, som sikkert gemte en mage i nærheden, var, hvad det blev til.

061921skarvsg

Tørretid - ud for ternereservatet.

På Nørreby Hals var der kommet lidt kalve til og også en tyr. ”De er meget godmodige”, beroligede Lene mig med, da vi i en stor bue forsøgte at undgå såvel kalve som tyr. Sidstnævnte rørte sig ikke ud af stedet den time vi var der. Hvad ynglefugle angår var billedet det samme som sidst - dog var der kommet flere Sanglærker til - jeg vil sige, at der var så mange, som der er plads til, der røg par op overalt. Omkring 50 Stære - unge som gamle - fouragerede på engen. Et par Atlingænder rastede derude og på vaden sad en gammel Havørn.

061921bomsg

Bomlærke, Nørreby Hals, som forsøgte at finde plads blandt de mange Sanglærker.

Vi så sjovt nok intet til terner på vores sidste optælling!

Vi får se, om billedet er det samme næste år. Det er i hvert fald sikkert, at Næråstranden i år er et af vores bedste områder for Klyde og Rødben.

061921rdbsg

Et af områdets mange Rødben.