Ø-undersøgelsen - en opdatering

Styregruppen bag ø-undersøgelsen har netop afholdt et møde for dels at få samlet op på tilmeldingerne som optællere på øerne og dels at følge op på de øvrige tiltag i forbindelse med projektet.

Opfordringen på Doffyn.dk til at melde sig som optæller på en eller flere af øerne og/eller til at tilbyde sejlads til nogle af øerne gav flere henvendelser, men desværre ikke nok til, at vi på nuværende tidspunkt har sikret optællere til alle øerne.

Så er du interesseret i at være med, men endnu ikke har tilmeldt dig, så er det nu.

2020 10 Stor Kobbersneppe 2 sla

Stor Kobbersneppe er i den netop overståede Atlas III undersøgelse kun fundet som sandsynlig ynglende i 2 kvadrater i det fynske område. Foto: Steen Lauritsen.

Næste skridt - som allerede i skrivende stund er blevet igangsat - er en direkte forespørgsel til nogle enkeltpersoner, om de kunne overtales til at stå for optællingerne på nogle af de endnu ”ledige øer”. Med baggrund i vores kendskab til de fynske ornitologer, har vi fundet frem til en række personer, som vi håber vil reagere positivt på vores henvendelse, således at vi kan sikre os, at undersøgelsen kan blive gennemført på alle øer.

Der har været afholdt et møde med Natur- og Miljøstyrelserne i Sollerup bl.a. for at sikre opbakning til undersøgelsen i form af tilladelser til optællinger, hvor der er adgangsforbud i de planlagte optællingsperioder. Et meget positivt møde, som resulterede i en forhåndstilkendegivelse af, at vi ville kunne få de nødvendige tilladelser efter en formel ansøgning i starten af 2021.

DCE (Aarhus Universitet) har uopfordret rettet henvendelse til styregruppen med et tilbud om at bidrage til projektet på forskellig vis og eventuelt være en slags samarbejdspartner. Vi har foreløbig givet udtryk for, at vi finder henvendelsen positivt og værdsætter deres tilbud, men har villet afvente vores afklaring og udvikling af projektet. Vi er nu kommet så langt, at vi ønsker at drøfte og undersøge de muligheder for støtte – både fagligt og på anden vis – som DCE kan være behjælpelige med.

Styregruppen drøftede kort inddragelse af kystlokaliter og Better Birdlife arealer i projektet. Endelig konklusion herpå udskydes til senere.

Endelig drøftede vi kort håndbogen og her specielt tidspunkterne for optællingerne:
• første tælling i perioden 25. april til 15. maj
• anden tælling i perioden 16. maj til 15. juni
• der skal dog være mindst 10 dage mellem de to tællinger.

Alt i alt ser projektet ud til at udvikle sig planmæssigt, og styregruppens værdsætter den interesse og støtte, som projektet møder.

Tekst: Steen Lauritsen