Ø-undersøgelsen - feltarbejdet starter

Af Steen Lauritsen. 

I dag starter feltarbejdet under DOF-Fyns store Ø-undersøgelse 2021-2022.

I løbet af de næste 7 uger vil de 42 tilmeldte fynske ornitologer tilsammen besøge samtlige 105 ikke-brofaste småøer omkring Fyn og 23 udvalgte kystlokaliteter to gange for at optælle de ynglende fugle her.

Hver lokalitet besøges af 1-2 optællere i løbet af de følgende to optællingsperioder - der skal være mindst 10 dage mellem de to optællinger på den enkelte lokalitet.:
          • Første optælling skal ske i perioden fra 25. april til 15. maj
          • Anden optælling skal ske i perioden fra 16. maj til 15. juni

20210425 Gragas. sla

Grågås. Foto: Steen Lauritsen.

Sidste gang en sådan samlet undersøgelse af ynglefuglene på øerne omkring Fyn blev gennemført var i årene 1974-1976. 28 fortrinsvis fynske ornitologer besøgte årligt 85 mindre fynske øer og optalte de ynglende fugle her. Dengang var det ligeledes en undersøgelse i regi af DOF-Fyn.

Flere af optællerne fra den første undersøgelse har også meldt sig til feltarbejdet under den nuværende undersøgelse – det er flot, og vidner om et engagement og en dedikation for fuglene.

Denne første undersøgelse medvirkede til, at der blev oprettet en række reservater på øerne i det fynske område.

Den igangværende undersøgelse er mere omfattende og dækker flere øer samt en række kystlokaliteter, således at vi forhåbentligt får et mere retvisende billede af antallet af ynglende kystfugle. Desuden sigter undersøgelsen også mod at få registreret lokaliteternes naturtilstand samt trusler mod ynglefuglene, for hermed at kunne vurdere lokaliteternes egnethed som mulig yngleområde for fuglene

Statens overvågningsprogrammer omfatter kun udvalgte fuglearter og lokaliteter. Derfor forventes den igangværende undersøgelse give ny viden om status for en række fuglearter og om den historiske udvikling i bestandene.

Optællerne vil blive synlige i det fynske ø- og kystlandskab i de kommende uger. De vil også bevæge sig ind på områder, hvor der normalt er adgangsforbud i fuglenes yngletid. Styregruppen bag undersøgelsen har har søgt og fået de nødvendige dispensationer til at navngivne optællere må færdes i disse områder under overholdelse af fastlagte betingelser.

Færdsel og optælling overalt på øerne og kystlokaliteterne skal foregå med mindst mulig forstyrrelse af ynglefuglene, samtidig med at optællingen bliver så grundig som mulig.

Vi har fra styregruppens side forsøgt på bedste vis at informere om undersøgelsen til relevante personer foreninger mm., og vi håber og forventer at optællerne bliver mødt med forståelse og velvilje, der hvor de færdes under optællingerne.

Nu er feltarbejdet påbegyndt og resultaterne af optællingerne afventes med spænding.