Ø Undersøgelsen - Referat af møde med optællere den 02. marts 2022

Af Lene Parkø

Referat af møde med ø-optællerne af ynglefugle på mere end 100 fynske småøer og 23 kystlokaliteter.
Onsdag den 02.03.2022 i DOF-Fyns lokaler Brændekildevej 40 Bellinge


20220302 PP forside

Til stede fra ø-projektgruppen: Niels Andersen, Leif Bisschop Larsen, Lene Parkø (ref.)

Mødet var delt op i 2 ens sessioner. Eftermiddagsmøde kl. 15.30 og aftenmøde kl. 19.00

Der var fremmødt 19 interresserede, DOF-Fyn formand Henrik Kalckar var til stede og både Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen var repræsenteret.

Der var en livlig snak blandt de fremmødte med erfarings- og oplevelsesudveksling.

Link til Niels Andersens powerpoint

Dagsorden

1.   Velkommen
2.   Baggrund for undersøgelsen og hvorfor det blev lige nu
3.   Præsentation af foreløbige resultater. Fra ”Øerne omkring Fyn” 1974-76, et af DOF-Fyns
      første projekter, til den nuværende undersøgelse i 2021-2022. Hvad har ændret sig?
      Mange eksempler fra øer, kystlokaliteter og fugle.
4.   Pause og derefter erfaringsudveksling om undersøgelsen. Er der brug for justeringer før
      sæson 2022??? Tilkendegivelser og drøftelser om undersøgelsens andet og sidste feltår i
      2022.03.
5.   Eventuelt

# - # - #

1. Niels Andersen bød velkommen, og takkede optællerne for deres store engagement og arbejde. De mange optællinger er en uvurderlig hjælp til forståelsen af udviklingen for ynglefugle på de fynske små-øer og kyster, og en vigtig viden for fremtidige tiltag. Både Århus Universitet DCE, Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen og nogle af de fynske kommuner har vist stor interesse for resultaterne. Projektgruppen har med baggrund i 1. års optællinger udarbejdet en rapport som bidrag til Naturstyrelsen Fyns del af Better Birdlife projektet.

2. Baggrund for undersøgelsen:
DOF Fyn gennemførte i årene 1974-1976 en tre-årig undersøgelse, der resulterede i bogen ”Øerne omkring Fyn”. Den nye ø-undersøgelse skal ses som en nødvendig opfølgning på 1970’ernes rapport – med 47 års afstand. Der er altså et sammenligneligt materiale at dokumentere forandringer på. Desuden kan undersøgelsen afdække den aktuelle situation for en lang række ynglende kystfugle, der gennem en række undersøgelser har vist bestandsudvikling i nedadgående tendens. Vi har på Fyn oplevet over de sidste årtier, at mange arters bestande er blevet presset. Vi har fx set at flere vadefugle og Hættemågen inde i landet har fået decimeret bestandene så meget, at kun de kystnære forekomster har holdt nogenlunde stand. Vi ønsker derfor at afdække, i hvilket omfang øer og holme stadig huser levedygtige bestande af de kolonirugende arter, der fx i Natura-2000-områderne har været udpegningsgrundlaget, og som vi er forpligtet på skal have gode forhold.

3. Derefter viste Niels en PowerPoint-præsentation med hovedpunkter fra projektet.
Han fortalte først lidt om de 9 fuglebeskyttelsesområder på Fyn, der indeholder øer og kyster, herunder de 3 Ramsar-områder.
Udviklingen af fuglebestandene fra 1974-76 og til 2021. Hvilke arter er nytilkomne og hvilke er forsvundet? Hvilke arter har haft fremgang og hvilke arter er gået tilbage? Er der nogle med uændrede bestande?
Øernes landskabelige forandringer. Tre øer har en detaljeret dækning gennem årene: Bastholm, Vigelsø og Strynø.
Prædation : Fx på Årø Kalv er der skudt 100 Mårhunde.
Forstyrelser. Her opstod en diskussion om man ved optælling af ederfugle-reder skræmmer for meget og giver frit spil til måger og andre fjender. Det var der delte meninger om.

4. Efter en kort pause gennemgik Leif optællingsskemaerne, og spurgte om der var ønsker om ændringer/tilføjelser. Det synes ikke at være tilfældet. Leif understregede hvor vigtig lokalitets- beskrivelsen er for at forstå udviklingen, og den må meget gerne dokumenteres med fotos, og gerne mange, da der jo også skal bruges gode billeder til den kommende bog/rapport. Fotos af prædation, f.eks spor er også vigtige.

5. Eventuelt: Niels Bomholt (kasserer i DOF-Fyn) understregede at DOF-Fyn selvfølgelig dækker alle udgifter som optællerne måtte have, færgebillet, båd-leje, waders eller andet. kom blot med en bon/bilag til ham.

Endnu en gang stor tak til alle optællerne, og god tur i felten til 2. års 2 optællinger, 25.april–15.maj og 16.maj-15.juni. Der vil blive sendt et nyhedsbrev ud til optællerne i begyndelsen af april.

På styregruppens vegne Lene Parkø