Ø-undersøgelsens første år - nogle foreløbige resultater

Ederfugleunger Buko HHW1

Ederfugle unger, Bukø i Lindelse Nor. Foto: Hans-Henrik Wienberg.

I foråret 2021 har 42 optællere over to dage i felten gennemført en registrering af ynglefuglene på alle mindre, ikke-brofaste øer omkring Fyn samt på en række udvalgte kystområder. I alt 105 øer og 23 kystlokaliteter er blevet grundigt undersøgt. Undersøgelsen er en opfølgning på et tilsvarende feltarbejde gennemført i 1974 til 1976, som dog kun omfattede øer.

Optællerne har lagt en stor og engageret indsats i at få registreret først og fremmest de ynglende kystfugle, men samtlige observerede andre ynglefugle på lokaliteterne er også blevet noteret under feltarbejdet. En stor tak til samtlige deltagere for årets indsats.

Vi har i styregruppen været i fuld gang med at bearbejde de mange oplysninger med henblik på at kunne præsentere nogle foreløbige delresultater undervejs i projektet. Desuden skal dette første års feltarbejde og resultatbehandling anvendes til at vurdere behovet for eventuelle tilpasninger af projektet forud for næste års feltarbejde. Her godt 3 måneder efter afslutningen på første år af DOF-Fyns Ø-undersøgelse kan vi derfor her præsentere nogle foreløbige resultater. Se i øvrigt skemaerne til højre.

Sølvmågen er med 9.788 par den hyppigste ynglefugl. Derefter følger, måske lidt overraskende Ederfugl med 3.518 par, mens Skarv er den tredie talrigeste art med 1.801 par.

Blandt de typiske kystfugle er Splitterne overraskende fåtallig med kun 3 ynglepar og Havternen er nu kun registreret med 517 par, hvoraf de 486 er på øerne.

Hættemåge findes næsten ikke mere som ynglefugl på de Fynske småøer, idet der kun er registreret 197 par, hvilket blot er 1,1 pct. af det antal, som blev registreret ved undersøgelserne i 1974-1976. Da Hættemågen er en nøgleart, som i deres koloni-område tiltrækker og beskytter en række andre arter, er den registrerede nedgang nærmest katastrofal. Resultaterne fra de optalte kystlokaliteter viser samtidig, at Hættemågen ikke blot er flyttet hertil.

Stormmågen er ligeledes reduceret i antal til nu 1075 ynglepar på øerne, hvilket kun udgør ca. 16 pct. af antallet af par i undersøgelsen fra 1974-1976.

Der har heldigvis også været arter med fremgang, her er Ederfuglen et godt eksempel, hvor antallet af ynglefugle er mangedoblet siden undersøgelsen i 1974-1976.
Desuden er flere nye ynglefuglearter kommet til, f.eks. Skarv, Bramgås, Skestork, Sorthovedet Måge, Rovterne og Havørn. Sidstnævnte er fundet ynglende på 4 skovøer omkring Fyn.

I alt er der registreret 120 forskellige ynglefuglearter.

Der er endnu ikke foretaget en systematisk gennemgang og overvejelser af årsagerne til de konstaterede ændringer i antallet af ynglepar fra undersøgelsen i 1974-1976 til den igangværende undersøgelse. Dette må afvente næste års tællinger og det efterfølgende arbejde forud for afrapporteringen af undersøgelsen.  

Kueholm HHW

Selv små øer kan huse en del ynglefugle - 1 par Knopsvaner og 9 par Stormmåger blev registreret på Kueholm i Lindelse Nor. Foto: Hans-Henrik Wienberg.

Tekst:  Steen Lauritsen