Odense Havns planer vil stoppe genopretningen af Odense Fjord !

Foranlediget af Odense Havns planer om ny sejlrende mellem Lindø og Gabet samt udlæg af industriarealer ved Dræby Fed udtaler DOF Fyns formand Henrik Kalckar Hansen:

Dansk Ornitologisk Forening Fyn mener:

Odense Havn ønsker at udgrave en ny sejlrende i Odense Fjord. Dermed vil man inddrage store arealer på Dræby Fed til industri og oplagring. Dette vil ødelægge alle de planlagte projekter og fremtidige muligheder i forhold til naturgenopretning ud til Odense Fjord i dette store område. Odense Havn har jo tidligere købt arealer som Kerteminde Kommune havde planlagt at naturgenoprette . I Odense Havns bestyrelse sidder Peter Rahbæk Juel som næstformand. Hvorfor hænger Odense Havns ageren ikke sammen med de politiske udmeldinger og fine valgløfter fra borgmesteren om genopretningen af Odense Fjord!

DOF Fyn har udsendt nedenstående pressemeddelelse: 

PRESSEMEDDELELSE

Odense Havns planer vil stoppe genopretningen af Odense Fjord!
Der er behov for en langsigtet planlægning, som en gang for alle sikrer, at fjordens fugleliv kan genskabes. Fjorden rundt må man udpege de arealer, der fører til dette mål. Derved bliver det også nemmere for erhvervslivet at vide, hvilke arealer de kan disponere over i fremtiden.
Odense Havn ønsker at udgrave en ny sejlrende i Odense Fjord og at inddrage store arealer på Dræby Fed til industri og oplagring. Dette vil ødelægge alle de planlagte og mulige projekter til naturgenopretning ud til Odense Fjord.

Sejlrenden
Odense Havn ønsker at grave en helt ny sejlrende, som skal erstatte den eksisterende naturlige, men lidt slyngede sejlrende. Den nye sejlrende, som skal udgraves direkte mellem Lindø og Gabet, vil ødelægge enestående lavvandet natur med blotlagte sandflader og rev.
De lavvandede arealer, som skal udgraves til en ønsket ny sejlrende, er livsvigtige for så mange Ederfugle, at området tilsammen med resten af Odense Fjord er af international betydning for denne art. Den nordvesteuropæiske bestand af Ederfugle er inden for de seneste 15 år blevet halveret, så alle lokaliteter med så mange Ederfugle, som der fouragerer på disse arealer i Odense Fjord, er det særdeles vigtigt at bevare. Udover betydningen for Ederfugle, er arealet for den foreslåede sejlrende også et af de vigtigste områder i Odense Fjord for en række dykænder og lappedykkere. De mange fugle, der fouragerer her, viser at der også er en mængde liv i vandet og på bunden i form af fisk, muslinger og andre livsformer der lever i lavvandede områder.
Udgravning af en helt ny sejlrende vil give et stort sedimentspild, som med tidevandsstrømmen vil sprede sig ud over de lavvandede arealer. De er i forvejen så belastede med slam, at der ikke kan gro ålegræs, selv om vandet i fjorden blev rent nok til det, at det kunne trives.
Der er alternativer til en ny sejlrende, nemlig at forbedre den eksisterende sejlrende, ved at udvide den dybe del af renden. En begrænset afrunding af sejlrendens hjørner kan eventuelt vurderes nærmere. DOF-FYN må på det kraftigste fraråde, at der graves en ny sejlrende i det jomfruelige område af Odense Fjord.


Nye industriarealer på Dræby Fed
Dræby Fed består hovedsageligt af inddæmmede arealer under fjordens overflade. Dette muliggør naturgenopretning ved at stoppe pumpeaktiviteterne. Der er mulighed for at genskabe to større søområder på Dræby Fed, som på én gang vil kunne bringe tusindvis af kystfugle tilbage til Odense Fjord.
Odense Fjords fugleliv er i en elendig tilstand og ikke mindre end 18 ynglende fuglearter er helt forsvundet fra Odense Fjord området. De fugle der er tilbage, er bortset fra nogle få succesrige, styrtet ned i antal som ynglefugle. Fjorden har således brug for kunstigt åndedræt i form af nogle flere søer og enge.
Der var et færdigt projekt og bevilget penge til den ene af søerne, men Odense Havn købte området for næsen af Kerteminde Kommune, som havde brugt tid og penge til at sikre naturgenopretning her. Nu vil udlæg af endnu flere industriarealer på lavbundsarealerne også hindre den anden sø i at blive genskabt.
Arealerne på Dræby Fed, lige ud til fjorden med det planlagte vådområde er en oplagt mulighed for, at fuglene og naturen ved Odense Fjord kan få en bedre fremtid. Skal disse muligheder ødelægges nu, og det af en af partnerne i det samarbejde, der skal sikre et bedre miljø og mere natur i Odense Fjord?

Dansk Ornitologisk Forening, Fynsafdelingen, v. Henrik Kalckar Hansen, telefon 30709038, kalckar@webespeed.dk