Referat af DOF Fyns generalforsamling 9. februar 2022

Referat af DOF Fyns generalforsamling d. 9. februar 2022

Ref: Michael Mosebo Jensen

 
HvidVipstjert Michael Mosebo Jensen

 

18 medlemmer mødte op til årets generalforsamling i DOF som igen i år stod i coronaens tegn: Den var virtuel.

Formand Henrik Kalckar Hansen bød de fremmødte velkommen og foreslog Mads Syndergaard som dirigent. Dette blev vel modtaget. Hans første gerning var at erklære generalforsamlingen for lovlig indkaldt.

Bestyrelsens beretning

Vi gik over til aflæggelse af bestyrelsens beretning ved Henrik Kalckar Hansen og de bidragydere, der var fremmødt.

Spørgsmål fra salen

Til bestyrelsens beretning (Henrik KH).

Det evige problem med at rekruttere ungdommen i foreningen blev debatteret. Mads Syndergaard så Freja Mørup som en mulig igangsætter. Han så hende som repræsentant for den aldersklasse, der skal bære det hele videre. På et spørgsmål om ikke foreningen i sig selv skulle gøre noget aktivt replicerede Henrik Kalckar, at Formidlingsudvalget centralt er godt i gang. Ørneklubben er sat i gang af hovedforeningen.

Hans Rytter bidrog med en positiv melding om at mange skoleklasser kom på besøg ved KNF. Problemet var bare, at de skal tidligt op. I øvrigt ville han gerne have KNF som fast punkt på bestyrelsesmøderne.

Til Naturpolitisk Udvalg:

Der var afklaring om mailkorrespondancen. Henrik Kalckar berettede om en back-up foretaget af Naturpolitisk Udvalg, således at mere uerfarne DOF-repræsentanter i kommunernes grønne råd kan få hjælp om nødvendigt.

Til punkttællingerne

På basis af Henrik Kingos opfordring til at få flere punkttællere, kom der følgende ”fra salen”:  Palle Rosendahl efterlyste beskrivelser af gode oplevelser til DFW. Hans Rytter tilføjede, at der foretages standardiserede ringmærkninger, hvilket modsvarer punkttællinger. Her fører Fyn! Mads Syndergaard foreslog en følordning for at få flere punkttællere.

Til De Grønne Råd

Mads roste initiativet med præsentation af de enkelte i grønne råd på DFW.

Til Mink-udvalget

Mads Syndergaard mente, at minkproblemet nok var løst, da der ikke var tilgang af nye mink. De kan ikke holde længe i naturen.

Gunner (?) spurgte ind til status på mårhunde. Mads replicerede, at Naturstyrelsen sætter mårhunde ud med halsbånd - ingen ”vilde” fundet i kamerafælder. 

Herefter blev beretningen vedtaget med så meget applaus fra forsamlingen, som man nu kan få virtuelt, hvor kun én mikrofon må være tændt ad gangen...

Regnskabet

Niels Bomholt fremlagde det reviderede regnskab for 2021, som på forhånd var lagt op på DFW. Årets resultat var på kr. 11.594,33.  Det var et overraskende positivt resultat i forhold til det oprindeligt budgetterede.

Spørgsmål fra salen

Ingen.

Regnskabet blev vedtaget.

Budgettet

Niels Bomholt fremlagde et budget for 2022, der udviste et underskud på kr. 41.800.

Spørgsmål fra salen

Der var ingen ængstelige eller andre kommentarer til budgettet. Det blev også godkendt.

Valg til bestyrelsen

På valg til bestyrelsen var Henrik Kingo Andersen, Jette Gandrup og Palle Rosendahl Larsen, som alle blev genvalgt.

To suppleanter var ligeledes på valg. De genopstillede var Michael Bjerregård og Lene Parkø. De blev også begge valgt.

Valg af revisor og revisorsuppleant

Følgende var på valg: Ivan Seier Bech (revisor) og Kurt Due Johansen (revisorsuppleant). Begge modtog genvalg og blev valgt.

Forslag fra medlemmerne

Der var ingen.

Evt.

Niels Andersen reklamerede for et dobbeltmøde (eftermiddag og aften) d. 2.3. i lokalet vedr. ø-undersøgelsen. Emnet er en fremlæggelse af de første resultater.

Mads Syndergaard tilbød at stille sin båd til rådighed til ø-undersøgelse, hvis man skulle komme i bekneb. Den kunne endda leveres på trailer.

Årets DOF Fynbo

Henrik Kalckar ønskede at hædre de to primusmotorer af DFW: Søren Gjaldbæk og Esben Eriksen. Talen kan læses her.