Referat fra DOF Fyns Naturpolitisk Udvalgs møde 19. marts 2019

Mødested hos Børge L. Rasmussen, Sandhusvej 46, 5000 Odense C

Deltagere: Niels Andersen (NAN), Henrik Mørup-Petersen (HMØ), Kurt Due Johansen (KDJ), Leif Bisschop-Larsen (LBL), Børge L Rasmussen, (BLR).
Fra DOF Fyn: fmd. Henrik Kalckar Hansen (HKH)
Afbud: ingen

Forstyrrelse: Porretærte / koteletter fad der til øl, og senere kaffe/te med Skovbærtærte og chokolader.Dagsorde

1. Sidensidst(alle).:
Herunder orientering om, at projektet ”Fyn blev finere” for DOF-Fyns kommunerepræsentanter ligger i ruiner, hvem skal forsøge at samle stumperne, og hvordan? Desuden nyt fra Vibeværnsfronten om fællesprojektet medLandbrug&Fødevarer ”Sammen om at styrke Viben”. (NAN) 

”Fyn er fin”. Orientering v/ NAN & HKH. Steen Lauritsen (SLA) er fratrådt som koordinator for de 10 kommune ansvarlige. HKH oplyser, at HKH umiddelbart finder, at nærværende udvalg foreslås som ansvarlige for projektet Fyn er fin, eller som det snarere hedder ”Fyn blev finere”. 

NAN omdelte som status på projektet nedenstående indholdsfortegnelse om arbejdet. NAN har gennemgået det foreliggende grund-dokument, og han har tilføjet enkelte lokaliteter med foreslået signatur-art. Punkterne gennemgået og forslag ideer tilføjet listen. Rød=hængepartier, mens grønt allerede er udarbejdet.

Indholdsfortegnelse

1 Forord
2 Indledning
3 Fyn er finere - naturgenoprettede områder på Fyn
3.1 Middelfart kommune ▪ - Føns Vang med signaturfugl: Havørn ▪ Øvrige områder
3.2 Nordfyns kommune ▪ Gyldensteen Strand med signaturfugl KlydeØvrige områder
3.3 Odense kommune ▪ Gensnoning af Stavis Å, signaturfugl Blisgås ▪ Øvrige områder
3.4 Kerteminde kommune ▪ Tårup inddæmmede strand, signaturfugl: Vibe▪ Øvrige områder
3.5 Nyborg kommune ▪ - Lindkær med signaturfugl: Trane ▪ Øvrige områder
3.6 Faaborg-Midtfyns kommune ▪ Engene ved Nørre Broby, signaturfugl Engsnarre? ▪ Øvrige områder
3.7 Langeland kommune ▪ Botofte Skovmose med signaturfugl: Skarv ▪ Øvrige områder
3.8 Ærø kommune ▪ - Vitsø med signaturfugl: Taffeland ▪ Øvrige områder
3.9 Svendborg kommune ▪ Søen ved Valdemar Slot med signaturfugl: Hættemåge ▪ Øvrige områder
3.10 Assens kommune ▪ Helnæs made med signaturfugl: Mosehornugle ▪ Øvrige områder
3.11 Kort
3.11.1 ?? Kort over Fyn med angivelse af alle de beskrevne områder
3.11.2 ?? Kort over Fyn med visning af fugletårne
4 - men ikke fin nok
5 Forfatterne
6 Fotograferne (med angivelse af fotos)
7 Anvendt litteratur
8 Register


Karl Top er ny kommune repræsentant for Faaborg-Midtfyn Kommune.
Henrik Kingo har sagt ja til koordinatorfunktionen, men projektet Fyn blev finere bliver udskilt herfra.
Nærværende udvalg beder HKH om at meddele de kommuneansvarlige, at Henrik Kingo er deres nye koordinator. Henrik Kingo er fritaget for ”Fyn blev finere”. Dette projektvaretages indtil videre af nærværende udvalg med NAN som tovholder.

Nyt fra Vibeværnsfronten. Fællesprojekt Landbrug & Fødevarer samt DOF. Det har resulteret en del presseomtale samt artikel i Fugle&Natur, februar 2019. Holdt indlæg i Landboforeningen Skanderborg/Odder for 50 landmænd den 18. marts.
Via Hans Jacob Clausen fra Centrovice bliver der udsendt nyhedsbrev om samarbejdet til Landmændene. NAN har endvidere været med i en del artikler i dag- såvel som fagblade og er inviteret til møde i DOF-Sydvestjylland desangående.

Der er i fællesskabet aftalt, at en foromtale skal udsendes (kom i Landbrugsavisen den 23. marts) forud for selve vejledningen/kampagnen til landmændene, hvor tidshorisonten nu hedder april. I Landbrugsavisen vil komme et dobbeltopslag. Forud har gået en intens tid med udarbejdelse af sikre anbefalinger i faktaark til brug for en folder til alle landmænd.HMØ foreslår, at de landmænd, der kan ”levere” en vibe med yngel, skulle have mulighed for at vise det, ved at de f.eks. får et pænt stort skilt til opsætning ved marken, og det må gerne være meget synligt fra offentlig vej, f.eks. med en tryk af vibe og f.eks. en tekst som”Vibevenlig Landmand.”

Ærø flyveplads. HMØ. Afvande pladsen ved grøfter og dræn samt pumper. HMØ har udarbejdet forslag til dræning alene af landingsbanen og med pumpning af vand op i kanalen når vandet står for højt til naturligt afløb.
KDJ orienterer om, at der er et forslag om at forlænge og asfaltere landingsbanen. Der kunne etableres en spunsvæg mellem banen og noret, og dermed mulighed for at gøre noret mere vådt. Vådområde tæt på flyveplads øger altid risikoen for birdstrikes. Det er det største fynske sammenhængende eng-område.

2. Fuglene er flygtet fra Odense Fjord. Hvad er der sket siden sidst, og hvad skal der ske fremover. Vi drøfter det videre forløb. (KDJ)
Afholdt temamøde hos KDJ, hvori deltog: Niels Andersen (NAN), Henrik Mørup-Petersen (HMØ), Kurt Due Johansen (KDJ), Leif Bisschop-Larsen (LBL), Børge L Rasmussen, (BLR) samt fra Grønne Råd i Kerteminde og Nordfyn: Mogens Ribo Petersen (MRP), Kurt Holm (KGH).

Der blev lagt en plan som bl.a. gik på, at KDJ udarbejdede et PowerPoint-show om problematikken, som er sendt til de to kommuners grønne råds repræsentanter Kurt Holm og Mogens Ribo.

Dræby Fed. HMØ. Har haft kontakt til Kerteminde kommune med henblik på vådområde i Dræby Fed. Der har også været kontakt til privat lodsejer, på køb af et stykke jord, der ligger langt fra hovedsædet.
HMØ har udarbejdet forslag til projekt, som der arbejdes videre med.

Indlæg i ”Fugle & Natur”. Hvordan får vi mere i F&N? Det sidste var et noget pauvert resultat. Måske når der er noget nyt? – Det er der, for de skrev jo ikke noget særligt.

Odense Fjord skal med som fast punkt på fremtidige dagsordener til vort udvalgs behandling.

Der laves evt. en artikel til F&N med vinkel fra lokale politikere?

 1. Fjordmarken.Erdernyeinitiativerpåvej?(KDJ)
  Dialogmødet – opfølgning på status, idet man mener kun at have fået et foreløbigt referat. Nogen debat der endte ud i, at udvalget bad LBL om at udfærdige et brev til Naturstyrelsen med forespørgsel til referat og aftaler. Brevet sendes via HKH.

 2. Opfølgning på arbejdet med Fredmosen.DerharværetholdtmødemedAageV.JensensNaturfonde. Hvad skal der ske? (LBL og HMØ).
  LBL orienterede om møde og oplæg til forhandlinger og/eller pris for arealet.
  LBL har løbende kontakt med fonden, der har udtrykt, at de vil tænke over det!

 3. Drøftelse af mødet med Naturstyrelsen i december, herunder bl.a. revision af reservatet i Odense Fjord. (KDJ)

  Orientering om forløbet. Ingen afklaring.
  Man afventer bl.a. også reaktion på forslag om Vildtreservat Det Sydfynske Øhav.
  Det synes som om, at det hele står lidt i stampe, og ingen tør tage ansvar og sætte noget i gang.

 4. Råstofplanen2020.Skal vi sende vores ønsker om at tage hensyn tilDigesvalekolonierind? Jf. mail med orienteringsbrev til organisationer vedr. indkaldelse af ideer til Råstofplan 2020 fra Knud Flensted og Henrik Mørup fra 5. februar (alle).NAN: Råstofplanen omhandler mest forsyningssikkerhed i fremtiden, så der er ikke fugl i det. Udvalget gør ikke mere ved sagen.

 5. Eventuelt.Herunderfastsættelseafnæstemøde.
  Søgård Mose/Sø. HMØ: Forslag om at hæve vandstanden 60 cm så der kunne blive en pæn stor Hvas avneknippemose. NS er lidt i mod.
  Naturpolitiske emner til hjemmesiden?
  KDJ skriver lille indlæg om øen i mellemstykket ved Firtalsstranden. Øen er blevet renoveret med et 30 cm tykt lag skaller, dels for at begrænse opvækst og dels for at lokke terner til at yngle.

Næste møde hos Leif 11. juni kl. 10.

##