Ringmærkningen på Sprogø 2019

Medlemmer af Ringmærkergruppen Fyn har ved flere lejligheder i løbet af foråret og sommeren indtaget Sprogø for at sætte ringe på ungerne af nogle af øens ynglefugle. Øen er hjemsted for store kolonier af måger og terner, og deres træk, spredning og overlevelse bliver studeret gennem flere igangværende ringmærkningsprojekter.

I de sidste dage af maj og starten af juni var det Splitterner og Hættemåger, der var mål for turene. Splitternerne har desværre haft en dårlig sæson på Sprogø. Antallet af ynglepar er faldet med ca. 300 i forhold til året før, men med 738 par er det fortsat en af landets tre største kolonier. Ynglesuccesen var desværre temmelig dårlig i år, formentlig pga. mangel på føde samt stor dødelighed i forbindelse med kraftigt regnvejr i starten af juni. Som noget nyt i år blev 48 Splitterneunger mærket med farveringe.

I slutningen af juni gjaldt det Sildemåger og Sølvmåger. Siden 2006 er en stor del af Sildemågeungerne hvert år blevet forsynet med farveringe, og der kommer hver vinter et stort antal aflæsninger fra bl.a. Frankrig, Spanien og Marokko. I år var ynglesuccessen desværre meget lav i det område, hvor de fleste Sildemåger yngler, og der blev kun mærket 24 unger i alt. Normalt kan der mærkes mellem 60 og 100 Sildemågeunger. Også Sølvmågerne skuffede noget i år – de 169 mærkede unger var under det halve af antallet i 2018.

Farvemaerkning Sildemage

En Sildemågeunge forsynes med farvering. Sprogø, 29/6-2019. Foto: Hans Rytter.

Det samlede resultat for alle besøgene blev 825 ringmærkede fugle (alle unger) med følgende artsfordeling:

  • Hættemåge 300

  • Stormmåge 14

  • Sildemåge 24

  • Sølvmåge 169

  • Splitterne 316

  • Tejst 2

I 2018 blev der mærket i alt 1.395 fugle fordelt på 15 forskellige arter. Forskellen i antallet skyldes primært dårlig ynglesucces for Sildemåge, Sølvmåge og Splitterne, som omtalt oven for. Det lavere antal mærkede arter skyldes bl.a., at flere arter slet ikke ynglede på Sprogø i år, eksempelvis Havterne, Dværgterne og Klyde.

Tak til Hans Rytter, Peter Pelle, Alejandro Corregidor Castro og Michael Højgaard, der alle hjalp med årets ringmærkning, samt til Sund & Bælt for tilladelse til aktiviteterne.

Tekst: Jacob Sterup