Rovterne - en succeshistorie

Rovternen - verdens største terne - var tidligere ret sjælden i det fynske. Kurt Due Johansen fortalte mig om en gang i 70’erne, hvor han var på tur til Tryggelev Nor. Her fouragerede en Rovterne, og turlederen fortalte, at den skulle de kigge godt på - ”I ser måske aldrig Rovterne igen”!

Rovterne. Foto: Erik Thomsen.

Så galt skulle det dog ikke gå, men hvis man kigger på de registrerede fund af fugle i perioden 1974-1996 i det gamle Fyns Amt, 51 i alt, kan vi se, at det var en ret fåtallig gæst - se diagrammet til højre. På nær to fugle er alle observationer endagsfugle, og på nær to fra Fynshoved, to fra Enebærodde, en fra Hou Nordstrand og en fra Brændegård Sø er alle fra Sydlangeland.

Rovterner - to gamle og en ung - Nørreballe Nor. Foto: Søren Gjaldbæk.

Rovternen yngler i Europa stort set kun i Østersøområdet og i den nordlige del af Sortehavet. Den forsvandt som fast dansk ynglefugl omkring første verdenskrig (sandsynligvis ikke af den grund), der var dog et ynglepar på Saltholm i 1931. I 2008 ”genindvandrede” den, da blev fundet et ynglepar på netop Saltholm. Nu må vi sige, at den for alvor har bidt sig fast - 16. juli blev der set 62, heraf 28 ungfugle - på øen. Så store tal kan vi ikke diske op med her i det fynske.

Rovterne, Vejlen,Tåsinge. Foto: Steen Vagner.

Første kendte fynske ynglefund er fra 2012, hvor et par ynglede på Storeholm. Siden har den ynglet på øerne i nærheden med et til to par. På Nordfyn har man gennem de senere år også set Rovterne i yngletiden ved Gyldensteen og Jersore. Et par har med sikkerhed forsøgt at yngle i området i 2019 - dog uden succes. Jacob Sterup holder styr på vores ynglefugle og har efterhånden ringmærket små femten fugle - de får metalring om venstre ben, så hvis du ser en sådan de kommende år, er det måske en af ”vores fugle”.

Rovterne, en gammel og en ung, Tryggelev Nor. Foto: Erik Thomsen.

I år har vi set særdeles mange Rovterner, især i efteråret i Tryggelev Nor og Nørreballe Nor, hvor det maksimale antal blev på femten, ved Vejlen,Tåsinge blev maksimum på tre. De kan ikke alle være de lokale ynglefugle, så hvor resten kommer fra, er åbent for spekulation. Ynglefuglene flyver en del omkring og kan nemt være set i både Vejlen og rundt på Sydlangeland. Det er kendt, at Rovternen efter yngleperioden slår sig ned ved fiskerige søer og laguner i små familiegrupper inden returtrækket til tropisk Afrika, f.eks. Mali og Ghana. Det er måske sådanne småfamilier østfra, vi også ser på Sydlangeland. Rovternen yngler først, når den er tre-fire år gammel, så måske nogle af de tidligere års unger er på besøg.

Rovterne, ung og gammel, Tryggelev Nor - bemærk den gule plasticring. Foto: Erik Thomsen.

Den 15. september fotograferede Erik Thomsen en gammel Rovterne med gul plasticring, der dog ikke lod sig aflæse. Den var i selskab med en ungfugl, som den fodrede. Jacob fortæller, at man bruger gul plasticring til Rovterne i Finland og Italien. Fuglen er enten fanget og ringmærket på træk i Italien eller ringmærket på yngleplads i Finland - det er nok det sidste, der er tilfældet.

Jeg er sulten! Foto: Erik Thomsen.

Hvor mange forskellige fugle, vi har haft på besøg i år, er umuligt at sige. I DOF Basen er der 434 observationer, de 71 er fra foråret, og der må være tale om mindst 5, sandsynligvis 7 fugle, men meget muligt flere. Der blev for det meste set en eller to fugle, de fleste observationer fra Sydlangeland. Efterårsbilledet er svært at få overblik over - de mange Rovterner i lange perioder i august-september på Sydlangeland kan jo i princippet være de samme fugle - og er det sikkert også i lange perioder. Der må dog, hvis vi regner Brændegårdsfuglene og fugle på træk for som værende andre end de rastende, være set mindst 25 og sandsynligvis flere i efterårsperioden - mit gæt er, at vi har haft over 50 forskellige fugle.

Det skal blive spændende at følge denne flotte terne de kommende år og se, om vi får flere ynglepar.

Rovterne. Foto: Leif Sørensen.

 Tekst: Søren Gjaldbæk.