Splitternerne har forladt Siø

Som de fleste ved, har Siø de senere år - og indtil for nylig - også i år huset en stor koloni af såvel Hættemåger som Splitterner.

Optælling på den 20. maj viste - hvad mange måske godt havde luret, at Splitterner og Hættemåger har forladt Siø, efter at vådområdet på øen blev pumpet tør i strid med gældende aftaler. Det har fået DOF Fyns formand til at rette en henvendelse til Svendborg Kommune, hvor Henrik på vegne af DOF Fyn beder om en uddybende kommentar om forholdene på Siø.

”Vådområdet” på Siø. Foto: Esben Eriksen.

Henrik Kalckar skriver til Svendborg Kommune:

Til Svendborg Kommune

DOF Fyn ser med meget stor beklagelse på hele hændelsesforløbet omkring Siø, Danmarks 4. største splitterne koloni med 120 par har nu opgivet deres yngleforsøg. DOF Fyn foreslog, - efter at ejeren havde pumpet vandet væk, at der blev pumpet saltvand ind istedet. Hvilket Svendborg Kommune ikke mente var en god idé pgr. af den generelle miljøpåvirkning.

Men vi må nu konstatere at trods kommunens opmærksomhed og gode intentioner, så er dette vigtige ynglested nu blevet tømt for fugle.

I en tid hvor rigtigt mange fuglebestande er under pres pgr. af klima og mange andre globale faktorer, så virker handlingsforløbet på Siø særligt absurd.

Vi ønsker derfor en uddybet kommentar omkring handlingsforløbet og planerne for fremtiden på Siø fra Svendborg Kommune.

Mvh. Henrik Kalckar, DOF Fyn

Nogle få Grågæs leder efter vand. Foto: Esben Eriksen.

I et svar på Henriks mail svarer Svendborg Kommune:

Til Dansk Ornitologisk Forenings Fynsafdeling

Dansk Ornitologisk Forenings Fynsafdeling har i dag bedt Svendborg kommune om en uddybet kommentar omkring handlingsforløbet og planerne for fremtiden på Siø fra Svendborg Kommune.

Baggrunden er, at der er foretaget en udpumpning fra et område på det sydøstlige Siø, der er omfattet af et hydrologiprojekt. Formålet med hydrologiprojektet er at skabe bedre forhold for ynglefugle og ikke mindst splitterne. Pumpen blev ifølge vores oplysninger stoppet den 26. eller 27. april. Ved besigtigelse den 2. maj, viste det sig dog, at pumpen kørte. Vi kontaktede ejer, der ikke var klar over, at pumpen kørte. Det viste sig, at pumpen ikke var slukket korrekt. Ved besigtigelsen løftede ejer flyderne i pumpebrønden op, så pumpen ikke kan starte.

Svendborg kommune finder det meget beklageligt, at der er blevet pumpet vand fra området i en situation, hvor der i henhold til det hydrologiprojekt, som arealet er omfattet af, ikke må udpumpes vand. Svendborg Kommune besigtigede området den 17. maj, hvor 30 – 50 splitterner stadig holdt stand i kolonien på Siø. DOF har så i dag den 20. maj konstateret, at splitternekolonien stort set er forladt.

Vi overvejede muligheden for at pumpe saltvand ind i området igen. Vi valgte ikke at gøre det af flere grunde: Indpumpning af saltvand kunne rumme risiko for utilsigtede påvirkninger af et område, der er ferskvandspræget. Desuden rummede det risiko for oversvømmelse af reder etableret af andre vandfugle, der kunne have indrettet sig på den lavere vandstand. Tidligere har der desuden ynglet mange splitterner på området ved en lavere vandstand, og derfor vurderede vi, at der var mulighed for, at splitternerne ville blive i området. Splitternerne er helt afhængige af at yngle iblandt hættemåger og splitternernes forsvinden fra området i år skal derfor også ses som en reaktion på, at hættemågerne er forsvundet. Alt  tyder på, at hættemågernes og dermed splitternernes forsvinden skyldes, at vandet er forsvundet, mens fuglene var ved at starte på yngleaktiviteterne.

Ovenstående understreger vigtigheden af, at det vand, der er i området efter vinteren ikke pumpes ud. Svendborg Kommune har derfor kontakt med ejer, så der kan laves en klar aftale om driften af pumpen, så pumpning ikke fremover kan skade forholdene for fuglene i området.

Venlig hilsen

Arne Bruun, MiljøteknikerSvendborg Kommune, Byg, Natur og Miljø

Sådan må der gerne se ud. Foto: Søren Gjaldbæk.

Løbet er desværre kørt for indeværende år. Vi har spurgt Jacob Sterup, som har arbejdet med ringmærkning af Splitterne både på Siø og på Sprogø, hvad der skal til for at sikre kolonien, hvis fuglene vender tilbage næste år.

Jacob siger:

I bund og grund drejer det sig om at skabe et område, som prædatorer har vanskeligt ved at få adgang til. Det drejer sig både om pattedyr og store måger. Herved vil man forhåbentlig kunne genskabe en Hættemågekoloni, hvilket er en nødvendighed for, at også Splitternerne vender tilbage.

Det er min vurdering, at følgende tiltag ville være gavnlige/nødvendige for at få Splitterne tilbage som ynglefugl på Siø:

  1. Gravning af en kanal langs indersiden af diget, således at den halvø, som Hættemåger/Splitterner har ynglet på, omdannes til en reel ø. Hermed besværliggøres adgangsforholdene for bl.a. rotter til kolonien.
  2. Sikring af en høj vandstand i vådområdet gennem hele ynglesæsonen (med samme formål som punkt 1).
  3. Bekæmpelse af Sølvmåger i området. Sølvmåger præderer æg og unger af Hættemåger og Splitterner, og en stor bestand af Sølvmåger er uforenelig med at have ynglende Hættemåger og Splitterner. Bekæmpelse/regulering af Sølvmåger kan ske på flere måder, fx ved at fjerne de gamle fugle eller ved at begrænse deres ynglesucces.
  4. Gerne en mere aktiv rottebekæmpelse i området omkring kolonien.

Hvad angår ynglesuccesen, så foregår der ikke nogen systematisk overvågning af ynglesuccesen i danske Splitternekolonier. Jeg har i forbindelse med ringmærkning konstateret, at ynglesuccesen hos Splitternerne på Siø i både 2018 og 2019 har været væsentligt højere end i den store koloni på Sprogø. Den mest sandsynlige forklaring er, at fødetilgængeligheden for fuglene på Siø i disse år har været bedre end på Sprogø.

Jakob fortæller videre, at i 2019 var kolonien på Siø den eneste Splitternekoloni i Fynsområdet (det gamle Fyns Amt), og den var dette år med sine næsten 300 par landets fjerdestørste koloni.

Mellem 2000 og ca. 2010 var der hvert år store Splitternekolonier i både Odense Fjord, Helnæsbugten og det Sydfynske Øhav, men pga. forringelse af yngleforholdene og mangel på alternative ynglelokaliteter, forsvandt alle disse kolonier. Efter 2012 har der (med undtagelse af kolonien på Siø i 2018-20) kun været små og spredte yngleforekomster omkring Fyn.

De Splitterner, der stammer fra de tidligere fynske kolonier, yngler i dag på Hjarnø i Horsens Fjord samt på Sprogø i Storebælt (underbygget gennem aflæsning af ringmærkede fugle).

Dette skilt skulle gerne være aktuelt igen næste år!

Vi har også spurgt DOF Fyns Formand Henrik Kalckar, hvordan DOF Fyn vil komme videre med sagen.

Henrik Kalckar udtaler:

DOF Fyn vil drøfte Jacob Sterups venlige forslag til forvaltningen af Siø med Svendborg Kommune. Splitterne er udpegningsart for det Sydfynske Øhav, og vi vil holde myndighederne fast på, at det skal kunne ses i forvaltningen af området.

Hættemågekolonien er en forudsætning for Splitternerne, og de bør naturligvis være med i en målrettet forvaltningsplan. Men der er ikke tvivl om, at forslaget om at regulere Sølvmåger er kontroversielt i fuglekredse. 

Vi håber, at der kommer en løsning, så området forvaltes på en sådan måde, at Splitternerne vender tilbage til Siø - vi minder om, at Splitterne er udpegningsart for det Sydfynske Øhav - Natura 2000 område 127. Det forpligter. 

Esben Eriksen og Søren Gjaldbæk.