"Standardiseret ynglefuglemærkning", CES, på Fyn, 2020

CES-sæsonen 2020 er slut.

Data er nu ved at blive kvalitetssikret og analyseret. Derefter oversendes det hele til EURING, hvor det indgår i den fælles europæiske naturovervågning.

-o0o-

"Constant Effort Site" ringmærkning, eller oversat til jævnt dansk, "Systematisk Ynglefugle Ringmærkning", er en international anerkendt metode til kortlægning af de almindelige forekommende fuglearters bestandssvingninger. Læs mere om projektet hos Danmarks Ringmærkerforening eller hos EURING.

På Fyn er der i 2020 hele 3 aktive CES-ringmærkningslokaliteter! Det er:

  • "Lunget". En mose beliggende mellem Ørbæk og Refsvindinge. Michael Højgaard er lokalitetsansvarlig.
  • "Sydfyns Erhvervsforskole", Svendborg. Krat og moseområde. Peter Teglhøj & Michael Bjerregård er lokalitetsansvarlige.
  • "Holmdrup Mose", ved Brudager. Krat og moseområde. Joakim Dybbroe er lokalitetsansvarlig.

De 3 nuværende lokaliteter komplementerer hinanden på bedste vis med hensyn til lokalitetstyper og fuglebestande. "Ringmærkergruppen Fyn" hjælpes ad med bemandingen, således der er mulighed for optimal dækning.

Isfugl M8513 20200710

Isfugl. (Foto: Hans Rytter)

Tabellerne opdateres løbende. (Antal fugle = nymærket + aflæst!)

Lunget.

Lunget 20200830

Af Michael Højgaard Hansen.

11. og 12. runde: Gennemført med relativt få fugle...

10. runde: Få fugle - igen, igen!

9. runde: Gennemført den25/7. Igen få fugle!!!

8. runde: En tynd omgang med få fugle!

7. runde: blev gennemført 2. juli.

6. runde: blev gennemført 22. juni.

5. runde: blev også gennemført i sol og varme

4. runde: blev gennemført i sol og varme.

3. runde blev gennemført i fuld sol, på trods af en mere skyet vejrudsigt. Det kunne også ses på resultatet. Men normalt byder ultimo maj og primo juni ikke på de store fangstdage.

Der blev aflæst en gammel Solsort, Havesanger og Musvit som alle blev ringmærket som voksne i mosen for henholdsvis 4, 5 og 4 år siden. derudover beviste det nye rørskovsnet i den SV ende af CES-området, at det faktisk kan fange rørskovsfugle.

CES i Lunget fortsætte ind i 2020'erne! Dog i let reduceret og noget ændret udgave. De 8 (ud af 14) første netsteder, som er de østligste og nordligste net er blevet slettet, og 6 nye netsteder er oprettet umiddelbart i skoven og mosen omkring mit hus, og lidt længere ud i mosen mod SV. Dvs at Lunget er blevet mindre præget af agerland, og mere præget af have, skov og krat. Nok også en anelse mindre mose.

Ændringen skyldes flere faktorer. Vækst af træer, en del uheld med rådyr i net sidste år, og samtidigt er det et forsøg på at gøre det mere overkommeligt at holde
og udføre for 1 mand. Netrunderne er herved halveret i gålængde, og jeg bruger 2 net mindre og 15 netmeter mindre end tidligere.

Sydfyns Erhvervsforskole.

SEF 12 20200820

Af Michael Bjerregaard, Hans Rytter og Peter Teglhøj.

12. runde: Sidste CES ringmærkningsrunde blev gennemført 20. august 2020 ved Sydfyns Erhvervsforskole med assistance fra Uffe. Stort tak til Uffe for skrivearbejdet undervejs. Vejret var overskyet og med svage vinde på 2-5 m/s. Det blev en pæn afsluttende runde med i alt 54 fugle fordelt på 16 forskellige arter. Ny mærkningsart for CES området blev Broget fluesnapper. 65% af fuglene var 1k fugle, resten voksne fugle. Status for sæsonen 2020 er 590 fugle fordelt på 32 arter. Til sammenligning blev der fanget 626 fugle i 2019 sæsonen fordelt på 31 arter.

Broget fluesnapper CES SEF

Broget Fluesnapper. (Foto: Hans Rytter)

11. runde: CES ringmærkning blev gennemført 9. august 2020 ved Sydfyns Erhvervsforskole ved Svendborg med assistance fra Joakim Dybbroe. Tak til Joakim. Temperaturen var ca. 20 grader celcius da nettene blev åbnet og steg til ca. 27 grader ved luk. Overskyet og kun svag vind 1-3 m/s gav gode betingelser for ringmærkningen. I alt 39 fugle fordelt på 15 arter blev fanget. Heraf var 31 (79%) 1k fugle. Munk blev igen den mest fangede art med 12 fugle i alt. Sammenlignet med samme periode i 2019 blev der i periode 11 fanget 9% færre fugle i CES området.

Sumpmejse CES

Sumpmejse (Foto: Peter Teglhøj)

10. runde: blev gennemført 1. august 2020 ved Sydfyns Erhvervsforskole ved Svendborg. Ringmærkningsvejret var fint med sol fra morgenstunden og 3-6 m/s vind. I alt 37 fugle (13 arter) blev fanget hvoraf 29 (78%) var 1k fugle. For 3. periode i træk blev munk antalsmæssigt topscorer med 17 fugle i alt. Sammenlignet med samme periode i 2019 blev der i periode 10 fanget 27% færre fugle i CES området, og færre fugle er tendensen for 2020 generelt. Sammenlignes periode 2-10 for 2019 og 2020 blev der fanget henholdsvis 497 og 438 fugle hvilket svarer til en samlet reduktion på ca. 12%. De sidste 2 runder i august må endelig vise hvor stor reduktionen bliver generelt og hvordan de enkelte arter har klaret sig.

9. runde: 21. juli 2020 blev 9. CES ringmærkningsrunde gennemført ved Sydfyns Erhvervsforskole ved Svendborg. 54
fugle blev fanget hvoraf 42 (78%) var 1k fugle. Munk toppede igen i denne periode med 18 fugle hvoraf
hovedparten (83%) var 1k fugle. Vi fortsatte indsamling af fæcesprøver fra solsorte med henblik på
efterfølgende analyse af bakteriesammensætning (Finsk projekt).

8. runde: 11. juli 2020 blev 8. CES ringmærkningsrunde gennemført ved Sydfyns Erhvervsforskole ved Svendborg.
Temperaturen var lav (11 grader) ved netåbning og steg til kun 15 grader ved netlukning. Vinden var ca. 5
m/s de første runder, men tiltog til 7-10 m/s ved de sidste netrunder og solen kom godt frem, hvilket
eksponerede en del af nettene. 46 fugle blev fanget hvoraf 61% var 1k fugle. I alt 17 CES-fugle blev aflæst
hvoraf 13 var fra 2020 og 4 fugle fra 2019. 1 fugl mærket udenfor CES sæsonen blev registreret som ny CES
fugl. I alt 13 forskellige arter blev fanget i 8. periode. Munk toppede med 15 fugle hvoraf hovedparten
(80%) var 1k fugle. Fæcesprøver blev indsamlet fra fangede solsorte med henblik på efterfølgende analyse
af bakteriesammensætning (Finsk projekt).

7. runde: 2. juli 2020 blev 7. CES ringmærkningsrunde gennemført ved Sydfyns Erhvervsforskole. Temperaturen lå på
13-19 grader og vinden på 3-6 m/s. 89 fugle fanget hvoraf 63% var 1k fugle. I alt 15 CES-fugle blev aflæst
hvoraf 12 var fra 2020 og 3 fugle fra 2019. I alt 22 forskellige arter blev fanget i 7. periode.

6. runde: 21. juni 2020 blev 6. CES ringmærkningsrunde gennemført ved Sydfyns Erhvervsforskole. Temperaturen lå
på 13-19 grader og vinden på 0-2 m/s. I alt blev 53 fugle fanget hvoraf 44 blev ringmærket – 50% af disse
var 1k fugle. 9 CES-fugle blev aflæst. I alt 17 forskellige arter blev fanget i 6. periode. Artstotalen for
området er nu oppe på 29 forskellige arter og totalt er der i de 6 første perioder fanget i alt 271 fugle.6. runde

5. runde: 10. juni 2020 blev 5. CES ringmærkningsrunde gennemført ved Sydfyns Erhvervsforskole. Temperaturen lå på 13-18 grader og vinden på 2-3 m/s da nettene blev åbnet, men tiltog til 6 m/s på de sidste runder, hvor solen også havde godt fat og gjorde en del af nettene lyseksponerede. I alt blev 44 fugle fanget hvoraf 31 blev ringmærket, og 13 CES-fugle mærket i henholdsvis 2019 og 2020 blev aflæst. 14 forskellige arter blev fanget i 5. periode og topscoren var denne gang kærsanger med i alt 7 individer. Sen ankomst for denne sanger? 1k fuglene lader vente på sig – kun 7% af de fangede fugle var ungfugle fra i år og alle var unger af Tornirisk.

4. runde: 31. maj 2020 blev 4. CES ringmærkningsrunde ved Sydfyns Erhvervsforskole gennemført. Temperaturen lå på 10-18 grader og vinden på 2-3 m/s i de tidlige morgentimer, men tiltog til 6-8 m/s på de sidste runder. I alt blev 39 fugle fanget hvoraf 24 blev ringmærket, 2 aflæste fugle var ringmærket i 2019, uden for CES
sæsonen, og betragtes derfor som nye CES fugle. Herudover blev 12 CES-fugle mærket i henholdsvis 2019 og 2020 aflæst. En overraskelse var aflæsning af en gransanger, der var mærket med en spansk ring. Vi afventer nu svar fra Ringmærkningscentralen om denne fugls mærkningsdata. 18 forskellige arter blev
fanget i 4. periode og artslisten for 2020 er nu oppe på 27 forskellige arter i 2020. Rørspurv og rørsanger blev nye arter for CES Svendborg i 4. periode.

3. runde: 22. maj 2020 blev 3. CES ringmærkningsrunde ved Sydfyns Erhvervsforskole gennemført. Temperaturen lå på 8-15 grader og vinden på 4-7 m/s. På trods af fint ringmærkningsvejr blev der kun fanget i alt 30 fugle, hvilket en halvering i forhold til 1. periode. Hovedparten af de fangede hunfugle havde rugeplet, så nedgangen kan måske skyldes mindre aktivitet pga. rugning hos områdets ynglefugle. Af de fangede fugle blev 19 ringmærket, 1 aflæst fugl var ringmærket i 2019, uden for CES sæsonen, og betragtes derfor som ny CES fugl. Herudover blev 10 CES-fugle aflæst. 15 forskellige arter blev fanget i 3. periode og artslisten for 2020 er nu oppe på 24 forskellige arter i 2020. Grønirisk blev ny art  – 3 gik i nettet, hvoraf den ene var ungfugl (1k).

2. runde: 15. maj 2020 blev 2. CES ringmærkningsrunde ved Sydfyns Erhvervsforskole gennemført. Vi var spændte på antallet af fugle ovenpå en meget kold og blæsende uge siden først CES runde blev afviklet d. 8. maj. Temperaturen lå på 6-12 grader og vinden på 5-7 m/s. I alt 46 fugle blev fanget, hvoraf 27 blev ringmærket, 3 aflæste fugle var ringmærket i 2019, uden for CES sæsonen, og betragtes derfor som nye CES fugle. Endelig blev i alt 16 CES-fugle aflæst, fugle der enten var mærket i 2019 eller i første periode 2020. I alt blev 17 forskellige arter fanget i 2. periode og artslisten for 2020 er nu oppe på i alt 23 forskellige arter. Gulbug og Kærsanger var blandt de nye arter – arter der begge først blev fanget i 3. CES runde i 2019.

1. runde: 8. maj 2020 blev den første CES ringmærkning ved "Sydfyns Erhvervsforskole" gennemført. Vejret var fint, omend koldt, specielt på de første 2 runder.

I alt 59 blev fanget, hvoraf 42 blev ringmærket, 5 aflæste fugle var ringmærket i 2019, uden for CES-sæsonen, og derfor nye CES fugle, og endelig blev 12 CES fugle mærket i 2019 aflæst.

En ganske fin start på en CES sæson.

Holmdrup Mose

Holmdrup CES 12 20200823

Af Joakim Dybbroe.

12. runde: Årets sidste Ces runde i Holmdrup mose havde lidt mere at byde på end de 2 tidligere. Dagen startede køligt, men meget hurtigt steg temperaturen til 28 grader i løbet af morgenen...En del unge fugle og nogle adulte fældende fugle fløj i nettet. Meget få genfangster, hvilket kunne tyde på at der er kommet et influx af fugle udefra. Den lokale spætmejse-han lod sig dog genfange og en lokal juv. St. Flagspætte var også i nettet.

St.Flag.1K JD

Stor Flagspætte, ungfugl (Foto: Joakim Dybbroe)

 11. runde i Holmdrup blev en ikke en ørkenvandring, men tæt på... Denne ces-periode bød på lidt flere fugle, men dog ikke mange. Det lader til at de lokale ynglefugle er trukket ud af området eller færdes højt i trætoppene. Der var ingen genfangster, men udelukkende nye fugle i nettene.

10. runde i Holmdrup blev en lang ørkenvandring! Hvor er fuglene henne? De lokale ynglefugle virker til at være væk fra mosen. Nogle få pip fra en korttået træløber, og en blåmejse familie højt oppe i trætoppene var de eneste fugle der hørtes. Og selvfølgelig de ca 100 halvtamme skyde ænder der gnasker foder i sig, og får mosen til at lugte som en andegård. En flot Gråsisken han fandt dog ind i nettet, så jeg ikke skulle gå helt tommehændet hjem.

Grasisken CES Holmdrup

Gråsisken. (Foto: Joakim Dybbroe)

9. runde: Chefen er vendt hjem fra øferie...

8. runde: Blev gennemført af "Vikaren fra Ørbæk", da chefen er draget på velfortjent øferie! Sorte truende skyer hang over Svendborg, og der faldt flere lette byger op ad formiddagen. Medens nettene blev lukket tog regnen til. Hele runden blev heldigvis gennemført.

7.  runde: Det ser lidt tyndt ud med ungfugle!

6. runde: Blev gennemført med lidt vand i luften...

5. runde: Net placeringerne ligger nu fast og ser ud til at være fornuftige.Ungerne fra første kuld er nu begyndt at gå på vingerne. I denne runde var der både musvit og gransanger unger i nettene. Det bliver spændende at se om der kommer flere ungfugle i næste runde.

4. runde: gennemført.

3. runde: blev gennemført 23, maj. Fangstallene er middelmådige, og jeg arbejder fortsat på at optimere mine netplaceringer.

Dagen startede med, at jeg tidlig morgen antastede en bukkejæger på krybskytteri. Han kunne ikke forklare sig, og var meget hurtig til at komme tilbage til sin bil og komme væk. Lodsejeren er informeret!

2. runde: gennemført

1. runde: Den 3. maj gennemførtes allerførste runde på vores nye CES lokalitet. Det er muligt vi skal have justeret lidt på nogle netopstillinger for at optimere fangsterne, men det må komme hen over de næste CES runder.

HolmdrupMose20200710

CES-området ved Holmdrup Mose (Foto: Hans Rytter)

/Hans Rytter