Tirsdagsanalyse - uge 36

Af Freya Mørup-Petersen

En uge med lidt blandet vejr og længe ventet regn har givet en del fugle midt i septembertrækket, heriblandt mange Lærkefalke.

091222bhpvr

Man kan se en del vadefugle for tiden, blandt andt Brushøns. Foto: Poul V. Rasmussen.

Mandag
Mandag meldte sig med sol og let vind. Ved Brændegårdssøen huserede to Vandrefalke og 16 Sølvhejrer, set af Leif Sørensen og Erik Ehmsen. På Fællesstrand ved Fyns Hoved talte John Jensen 39 Islandske Ryler og en Fiskeørn. Imens har Lars Witting set en Dværgfalk ved Føns Vang. Jens Bækkelund har været ude ved Engsøen, Gyldensteen, hvor han har set mange forskellige fugle, blandt andet mange svømmeænder, vadere, 164 Små Lappedykkere og en Sortterne.

091222oginsgkn

Der blev set Odinshane på to fynske lokaliteter, denne fra Bøjden Nor var en genganger fra uge 35. Foto: Gunnar Knudsen.

På Langeland har der også været lidt af hvert. En Lærkefalk i Spodsbjerg havn set af Uffe B. Nielsen og en Fiskeørn, samt de sædvanlige tre Skestorke i Tryggelev Nor, set af Morten Müller er, hvad der kunne blive skrevet hjem om.
Dagens mest interessante observation(er) var, at der mandag blev set to Odinshaner på Fyn, en i Bøjden Nor (mange) og en ved Husby Strand (Lars Witting). De to fugle er set inden for samme timetal, så der er bestemt tale om to forskellige individer.

091235solvjv

Sølvhejrerne er begyndt at stimle sig sammen i Brændegård Sø - ugens højeste antal blev 21, vi få se om sidste års maksimum på 35 fugle den 20. november bliver overgået. Foto: Johnny Vølund.

Tirsdag
Dagen startede med sol, men blev meget skyet hen ad eftermiddagen. Ved Aulby Mølleå blev der set fem Sandløbere af Michael Brunhøj Hansen, som også så en Dværgfalk ved Møllemade. Brændegårdssøen meldte ud med de sædvanlige Sølvhejrer – i dag syv – og to Fiskeørne set af Svend Aage Linderström. Der blev også set to Fiskeørne ved Hylken Mølle af Niels Andersen. På Vejlen i Tåsinge så Leif Sørensen en Kaspisk Måge, og i Klise Nord blev der set en Dværgfalk af Niels Bomholt.
I Bøjden Nor kunne Odinshanen endnu nydes, og den blev set af flere. Det samme gjaldt Odinshanen ved Husby Strand, som blev set af Michael Mosebo Jensen som også havde en ung Duehøg ved Wedellsborg. Desuden blev der set en ung rastende Steppehøg ved Mullerup Skov af Leif Bisschop-Larsen.

091222duewedelsmmj

Duehøg, Wedellsborg. Foto: Michael Mosebo Jensen.

Onsdag
Onsdag begyndte med lidt sol, men blev hurtigt skyet og efterårsagtig. I Brændegårdssøen var der hele 16 Sølvhejrer, 8 Rovterner (rekord for lokaliteten, mere end 3 Rovterner kun set 4 gange før, de tre af disse i uge 36) og 2 Fiskeørne, set af Gunnar Jørgensen. Bøjden Nor kunne endnu en dag byde på Odinshane (flere observatører), 4 Dværgryler og 15 Islandske Ryler set af Svend Aage Linderström, samt en Fiskeørn set af Gunnar Jørgensen. Der blev også set en Fiskeørn ved Roerslev af Jakob Dall. Niels Bomholt Jensen var ude ved Nakkebølle Inddæmning og Fiskeørn og Dværgfalk.
På Langeland kan der endnu ses Sandløbere. Leif Rasmussen så ti fugle på Ristinge Strand, mens Andreas Haahr Larsen så fem ved Tryggelev Nor.

091222dvaerghsh

Der blev set Dværgryle på 6 lokaliteter, flest ved Gyldensteen. Denne er fra Vejlen - Tåsinge. Foto: Henning Steen Hansen.

Torsdag
Torsdag var grå med blæst og enkelte byer og bød derfor ikke på det store fra den fynske fuglefauna. Ved Brændegårdssøen blev der talt hele 12 Sølvhejrer og 2 fiskeørne, set af Leif Sørensen og Svend Aage Linderström. I Fiskerup Skov så Svend Aage Linderström også 34 Ravne raste.
En mere mystisk observation for dagen var en andenhåndsobservation fra Anders Wiig Nielsen, baseret på en anonym henvendelse om en Hærfugl i Brændeskov By.

091222rorlk

Rørhøg. Uge 36 gav et dagsmaksimum lørdag på 38 fra Gulstav. Denne er fra Gesinge. Foto: Lars Kirk.

Fredag
Fredag var også grå og med regn. Svend Aage Linderström var igen i Bøjden Nor, hvor Odinshanen igen blev set, sammen med 38 Islandske Ryler og 4 Dværgryler. Han var også ved Brændegårdssøen, hvor han har talt 17 Sølvhejrer og en Fiskeørn. I Føns Vang havde Michael Mosebo en Sortterne, og ved Søllinge så Per Rasmussen en Duehøg. Og så er der blevet set to Blisgæs uden for sæson, en ved Valdemars Slot af Niels Andersen og en i Botofte Skovmose af Niels Bomholt Jensen. Sidstnævnte så også en Kaspisk Måge på samme lokalitet.

091222laerkefmp

Der var mange Lærkefalke på sydlangeland fredag og lørdag - alene i Gulstav 14 pr. dag! Foto: Freya Mørup-Petersen.

Det har ikke været en helt dårlig trækdag. På Dovns Klint var Frank Jensen-Hammer ude og talte træk. Han har talt et imponerende tal af bland andet 1332 Knortegæs, 1515 Grønsiskener, 77 Hvepsevåger, 21 Rørhøge, 14 Lærkefalke, 7 Fiskeørne, 3 Sortstrubede Lommer og en Dværgfalk. I Keldsnor så Ole Goldschmidt også to Fiskeørne, en Dværgfalk og fire Lærkefalke. Lærkefalk har der også været en af over Ristinge Sommerhusområde, hvor den var aktivt fouragerende, set af Henrik Mørup-Petersen og mig. Vi så også en Sandløber flyve langs med kysten, nok en af de 40 fugle, som blev set af Leif Rasmussen.

Lørdag
Lørdag startede overskyet og diset, men gik over til sol senere på dagen. Ved Brændegårdsøen var Gunnar Jørgensen og Leif Sørensen på plads og så 2 fiskeørne og 17 Sølvhejrer. I Føns Vang kunne der stadig nydes en Sortterne, som blev set af Lars Witting. Der blev set en Dværgfalk på Røjle Mose af Erik Busk og en på Monnet set af Jens Gert-Hansen og Arne Bruun.

091222hvepsfredagobo

Der kom stadig lidt Hvepsevågerpå Sydlangeland i uge 36, flest fredag med 77 på Dovns Klint. Foto: Ole Bo Olsen.

På Langeland blev lørdag en rigtig god trækdag. Henrik Mørup-Petersen og jeg var ude på Dovns Klint, og der kom fuglene væltende hele formiddagen. Vi havde omkring 900 Grønsiskener, 200 Gule Vipstjerter, 120 Skovpibere, 37 Hvepsevåger, 7 Lærkefalke, 3 Fiskeørne, 2 Sortstrubede Lommer, en Vandrefalk, en Blå Kærhøg og en ung Steppehøg. Ole Goldschmidt var på posten ved Gulstav, hvor han også havde en fouragerende ung Steppehøg – nok samme fugl som den ved Dovns Klint – 200 Gule Vipstjerter, 31 Hvepsevåger, 14 Lærkefalke, 6 Fiskeørne, 3 Dværgfalke, 2 Blå Kærhøge og en Sort Glente.
I Tryggelev Nor området var der mange ude, og der blev blandt andet set en Blå Kærhøg, en Dværgfalk og tre Lærkefalke. Desuden så Henrik og jeg en Lærkefalk fouragere ved Ristinge.

091222vandresj

Vandrefalk vandrer. Foto: Stoffer Jaeger.

Søndag
Så kom søndagen med sol og let vind. I Brændegårdssøen blev der set 4 Fiskeørne af Leif Sørensen. I Gyldensteen var Arne Bruun ude og så en Lærkefalk og 10 Dværgryler. Arne Bruun var også ude ved Nærå Strand og kunne melde om 107 Strandskader, 307 Storspover og 5000 Almindelige Ryler. I Bøjden Nor var det slut med Odinshane for denne uge, men en Lærkefalk viste sig fint for Stoffer Jaeger. I forbindelse med Fjordens Dag var Jens Bækkelund på Vigelsø, hvor der var 5 skestorke og 140 Storspover.
Ved Sybergland blev der set en Sorthalset Lappedykker af Peter Lillesø og en Lille Præstekrave af Jens Peter Bech. Og så var Niels Bomholt Jensen så heldig at se en Aftenfalk ved Rødme Svinehaver.

091222havpvr

Efter de mange Havørne i weekenden i uge 35 faldt antallet til de normale 2-3 stykker i sidste halvdel af uge 36, her en af dem efter et tilsyneladende succesfuldt nedslag. Foto: Poul V. Rasmussen.

Langeland bød ikke på det store træk i dag. Fra Dovns Klint så Henrik og jeg en Hedelærke og fra Hesselbjerg Vandværk en Dværgfalk. Senere på dagen så Søren Nielsen også en Lærkefalk ved Dovns Klint. Vi så også to Lærkefalke slås i luftrummet over Piledybet. Torbjørn Eriksen meldte en trækkende Pomeransfugl fra Ørnehøj. Der er stadig mange Sandløbere på Langeland. Langs stranden ved Tryggelev Nor så Gregers Johannesen 50 fugle og Leif Rasmussen så 46 fugle på Ristinge Strand. Vi så også 4 Sandløbere på Ristinge Strand, som nok har været nogle af de fugle, Leif så. Bortset fra en obs fra Æbelø 2012 er der aldrig set mere end 40 Sandløbere i DOF Fyns område - uge 36 gav 3!

Det var alt for denne uge. Tak for lån af de fine billeder og så ses vi igen til næste uge.