Tirsdagsanalysen - uge 34

Af Søren Gjaldbæk

Ugen startede med et par halvpæne sommerdage, herefter blev det mere ustadigt, fredag og lørdag blæsende og regnfulde. Vinden mest fra nord, hvilket ikke er super for trækstederne. Fuglemæssigt blev ugen domineret af vadefugle samt de første trækbevægelser af andet end terner og vadere. Hvepsevåge og Fiskeørn startede rovfugletrækket, blandt småfuglene var Gul Vipstjert og Skovpiber first-movers.

082121landsgm

Vendehalssvale, Korshavn - der er stadig masser af svaler tilbage, men de første er begyndt at forlade os. Foto: Geert Mørk.

Mandag

Hvepsevågetrækket blev for alvor skudt i gang søndag i uge 33, det fortsatte med 144, som trak ved Dovns Klint inden klokken 9.05, hvor Frank Jensen-Hammer måtte forlade kontoret. De Gule Vipstjerter er også begyndt rejsen sydpå - det blev til 180. Augusts 10. observation af Sort Stork stod Søren Bøgelund, da en fugl kom lavt forbi hans hus i Gulstav - fin boligbirding-art! Fra Pæreskov på Nordlangeland meldte Jørgen Staun en Steppehøg, der forlyder intet om fuglens køn eller alder.

082121fiskpvr

Fiskeørnene rykker nu - ugen gav 11 på træk, de 5 fra Gulstavområdet, denne er fra Dovnsklint, tirsdag. Foto: Poul V. Rasmussen.

Ved Knudshoved trak 2 Fiskeørne (Ella Mikkelsen og Jørn Knudsen), også 6 Stenpikkere på Slipshavns Enge, set af Jørn Knudsen. Ved Brændegård Sø er der nu 7 Sølvhejrer, samme sted en Fiskeørn (Leif Sørensen). I den nærtliggende Storskov var der to ynglepar med unger af Grå Fluesnapper (5 fugle) og et par af Rødrygget Tornskade med 3 unger, set af Niels Bomholt.

082121hvidjd

Hvidklire, Tryggelev Nor. Foto: Jane Ditzel.

Det er vadefugletid - der ses mange rundt omkring. Vi kan nævne 10 Stenvendere, Æbelø (Jens Bækkelund), Temmincksryle 2, Slambassinet (Søren G. Nielsen) og Stor Kobbersneppe 1, Siø (Lars Kirk). I Keldsnor er der også ved at være pænt mange, som det ses af skemaet nedenfor.

082121keldsvadeskema

Rasttal for udvalgte vadefuglearter mandag den 23. august, Kelds Nor - talt af Ole Goldschmidt.

Flokken af Skestorke ved Ølund var fløjet over diget og ud i Odense Fjord, Steffen Kronborg fik det til 19.

Tirsdag

Rovfugletrækket gik næsten i stå - fra Dovns var en Blå Kærhøg mest interessante i den branche - til gengæld var der godt gang i vadefuglene med 130 Store Præstekraver (ny rekord - vi havde kun tre obs på mere end 70), 9 Stenvendere, en Sandløber og 168 Almindelige Ryler. 55 Spidsænder er pænt for årstiden. Også 2 Almindelige Kjover livede op. Af Gule Vipstjerter blev det til 143. I Tryggelev Nor kunne man stadig se 3 Skestorke og Rovterner, denne dag 7. Også i Botofte Skovmose var der Rovterne, Johnny Vølund fotograferede en fugl, der, som det ses til højre, var gps-mærket. Tilsyneladende samme sender, som den Claus Dalskov fotograferede i Nørreballe Nor den 24. juni i år - den kan man se her. Da den lige som Claus' fugl  havde rød ring om venstre ben er der vel god sandsynlighed for, at det er samme fugl.

082121rovjvl

Rovterne, Botofte Skovmose. Foto: Johnny Vølund.

På Monnet så Lars Kirk en Lærkefalk, blot vores anden denne august. Også på Nordfyn var der Almindelig Kjove, Ella Mikkelsen så en jagte en Splitterne ud for Enebærodde.

082121kjovesg

Almindelig Kjove, Flyvesandet - den kom ikke lige i strandkanten. Foto: Søren Gjaldbæk.

Onsdag

Det var blæst op med en halvhård nordvestenvind - det gav 3 Almindelige Kjover, der rastede ud for Kasmose Skov, set af Erik Busk. Undertegnede måtte nøjes med 2 unge, som trak vest ved Flyvesandet, samme sted 25 Splitterner på træk og et par Stenvendere. Brændegård Sø havde besøg af 3 Rovterner og Gunnar Jørgensen, som også kunne glæde sig over 3 Sølvhejrer, 2 Fiske- og 2 Havørne. Også i Nørreballe Nor var der 2 Fiskeørne, set af Sten Pedersen. Bøjden Nor er et fint vadefuglested - man ser fuglene godt. Martin Rheinheimer var på stedet og så udover en enlig Skestork blandt andet vadere, som det ses i skemaet.

082121vadeskemabjden

Rasttal for udvalgte vadefugle, Bøjden Nor, onsdag den 25. august.

Torsdag

Endnu en blæsende dag og ikke i den lune afdeling. Flyvesandet bød på en Storkjove - årets tredje - og en fin lille rastende flok med 4 Sandløbere og 5 Stenvendere - Ella Mikkelsen var på stedet. Ved Brændegård Sø stadig 3 Rovterner og 3 Sølvhejrer, hertil 4 i Arreskov Sø (Erik Ehmsen). Ved Vejlen, Tåsinge kunne Poul V. Rasmussen opleve halvsort sol, da 5000 Stære gik til overnatning. Samme sted Fiskeørn, Vandrefalk, 8 Små Præstekraver, 5 Svaleklirer og en Temmincksryle.

082121rovbrndegrdbsn

Rovterner - en gammel og to unge i selskab med Sølvhejrer. Foto: Bent Staugaard Nielsen.

Fredag

En våd, grå og blæsende dag, som ikke desto mindre gav to gode fugle: Kærløber i Bøjden Nor (Søren G. Nielsen), samme sted Sandløber og Plettet Rørvagtel i Søgård Pyt (Søren Bøgelund). Ved Søgård også fint med rastende fugle, 6 Grå og 2 Brogede Fluesnapper samt en Vendehals. Svømmeænderne er også begyndt på trækket - Frank Jensen-Hammer meldte om 780 Pibeænder ved Dovns Klint, hvor det blot blev til en enkelt Fiskeørn og lidt vadefugletræk - ugens forløb og total ses i skemaet til højre.

082121krsgn

En lille fin kvartet: Islandsk, Krumnæbbet og Almindelig Ryle med Kærløber. Foto: Søren G. Nielsen.

Ved Åsø Skov rastede en Lærkefalk, set af Claus dalskov. Også Ærø havde trækkende Fiskeørn, Bjarne Jørgensen havde en ved Gråsten Nor, Jørn Vinther Sørensen havde en ved Søby lørdag.

082121sortsolpvr

Sort sol over Vejlen, der er ifølge fotografen 5000 Stære +/-, tæl selv efter. Foto: Poul V. Rasmussen.

Lørdag

Vi har ikke mange Blisgæs på denne årstid, Leif Kristensen så en i Bøjden Nor mellem 120 Canada- og 530 Grågæs, sikkert samme fugl, som huserede der i starten af måneden. Der var også 2 Sorthalsede Lappedykkere på besøg, stadig mange vadefugle, herunder Kærløberen, Leif Bisschop-Larsen så 2. I Tryggelev Nor op til 11 Rovterner (Ole Goldschmidt m.fl.).

082121muddermonlk

Det tynder ud i Mudderklirerne, denne er fra Monnet. Foto: Lars Kirk.

Søndag

Vejret bedrede sig uden at blive prangende! Bøjden Nor har vist sig at være en rigtig fin lokalitet, denne dag var der besøg af Lars Rasmussen og efterårets første Dværgfalk. Poul V. Rasmussen var på Storeholm - måske for at rydde roser. Uanset hvad, havde han tid til at se på vadefugle, der var en del, blandt andet fire Store Kobbersnepper, Stenvender og Sandløber. Det blev også til 78 Canadagæs og en Fiskeørn. De små vadere var kommet til Tryggelev og Salme Nor - Freya Mørup-Petersen fandt en Kærløber i Salme Nor og i Tryggelev Nor sås 11 Dværgryler (Ole Goldschmidt), det er mange for den tidligere knapt så fåtallige ryle. I Sortemosen var Traneparret ude at lufte deres unge (Leif Bisschop-Larsen), der var også Havørn på stedet. En stor flok Stenvendere - 25 stk. - blev set af Bjarne Jørgensen ud for Egehoved Skov syd for Marstal.

082121stenbj

Stenvendere, Egehoved Skov. Foto: Bjarne Jørgensen.

Metrologerne har lovet sensommeragtigt vejr i uge 35 med sol og blidere vind - mon ikke det giver lidt mere arbejde til træktællerne? Der skal nok komme et ryk af Hvepsevåger, og mon ikke også Skovpiberne stempler ind?

Tak til fotografer for fotos til denne uges udgave af tirsdagsanalysen - vi vil vanen tro meget gerne have fotos fra uge 35.