Usædvanligt samarbejde

Af Niels Andersen

Kasseprojekt Stor Skallesluger

Mange husker sikkert, at DOF-Fyn har et kasseprojekt for Stor Skallesluger kørende. Jeg har hvert år siden 2015 på DOF-Fyns hjemmeside bragt en opdatering. Se eventuelt her.

121321storeee

Det er denne fugl, vi gerne vil have til at flytte ind i vores kasser. Han til venstre, hun til højre. Foto: Erhardt Ecklon.

For så vidt angår ynglebestanden glimrer Sydfyn med et hul i udbredelsen, der ellers kun ses ved landets sydlige kyster. Der er forholdsvis tætte bestande både vest for os omkring Als, men også mod øst langs Storstrømmen, ned ad Falsters østkyst og endda ved Bornholm.

121321skalkort

Udbredelseskort for Stor Skallesluger i Atlas-projektet 2014-17. Grøn = sikker ynglende. Thurøs orange= sandsynlig ynglende i vores kasse 2016.


Derfor satte vi i 2015 11 kasser op til den hulrugende andefugl, der om vinteren hyppigt ses langs sund og i søer i det sydfynske område. Opsætning af redekasser har nemlig vist sig at være svaret, da næsten hele den danske bestand på over 150 par nu yngler i kasser. Over de seneste årtier er bestanden nærmest 10-doblet.
Nu byder der sig yderligere to sydfynske muligheder for Stor Skallesluger. Den 8. december 2021 blev der nemlig sat yderligere to kasser op, denne gang i Præstens Skov vest for Syltemade Ådal. Her ligger den fredede Vester Skerninge Præsteskov direkte ud til Det Sydfynske Øhav. Skoven er en løvskov med talrige smukke, gamle ege foruden navr, hasselkrat og klatrende vedbend. I alt 3 ha er fredet, og absolut et besøg værd, også for skalleslugere, skulle jeg hilse og sige.

121321skafynkort

Præstens Skov blev fredet i 1950. Fredningssagen blev rejst gennem kirkeministeriet af skovrider Abell efter samråd med Vester Skerninge Sogn og Danmarks Naturfredningsforening. Skovrideren ønskede skoven totalfredet, da den har landskabelig og naturhistorisk interesse. På kortet er et stiforslag markeret med grøn stiplet linje.


Det hele startede tidligt i juni, hvor DOF i Svendborg fik en henvendelse fra kommunen om, at man i forbindelse med en femårig plejeplan for Præstens Skov vest for Ballen ønskede at opsætte 2 kasser til Stor Skallesluger og 1 kasse til Natugle (tidl. kasse var faldet ned).
Svendborg Kommune ville høre, om jeg eller en anden aktiv DOF’er evt. kunne tænke sig at bistå dem med at afklare mulighederne for at skaffe kasser, finde ud af, hvor de kunne hænge, vurdere om det gav mening med 2 skalleslugerkasser i skoven og endelig arrangere ophængning med en, der kan gøre det, så ingen udsætter sig for fare. Kommunen ville så betale for kasserne og ophængningen.
En sådan henvendelse kræver ingen betænkningstid, men derimod gang i netværket, og for at gøre historien kort, så lovede Søren Bøgelund henover efteråret at skaffe det fornødne materiale og sammentømre kasserne, hvorefter vi så i det usædvanlige samarbejde mellem menighedsråd, kommune og DOF’ere kunne sætte hinanden stævne på en kold og sludende decemberonsdag. To fra menighedsrådet, tre fra kommunen, heraf to praktiske stigeførere fra CETS (Center for Ejendomme og Teknisk Service) og så Søren og mig fra DOF. I sandhed et usædvanligt, men også usædvanligt frugtbart samarbejde har nu resulteret i, at Natuglen i skoven fik fornyet lejemålet og DOF-Fyns Skalleslugerprojekt har fået tilført yderligere to kasser, så der nu sammenlagt står 14 ledige Skalleslugerlejligheder med havudsigt klar til indflytning før forårets ynglesæson. 14? Ja, for sidste vinter blev der efter en medlemshenvendelse sat en kasse op på Torø i Lillebælt.