Vinterpunkttællinger 2023 - Du kan nå det endnu

Af Palle Rosendahl Larsen

Så er det Nytår! - og dermed også et ny fugleår, som kan startes med en vinterpunkttælling på en tur i vinternaturen

Vinterpunkttælling - kort fortalt
Vinterfuglene tælles i perioden 20. december - 20. januar, så du kan nå det endnu

Fuglene tælles ved hjælp af punkttællingsmetoden. Hver optæller fordeler 10-20 punkter på en rute i naturen, i byen, eller bynær rute og tæller alle fugle set og hørt på hvert punkt i løbet af 5 minutter. Det hele gentages året efter. En typisk punkttælling tager 2-4 timer, afhængig af rutevalg og hvilket transportmiddel, man anvender. Der tælles årligt på ca. 400 vintertælleruter landet over. På Fyn tælles der på 28 / 29 ruter, så vi har plads til flere ruter.

030123lilleflj

Lille Lappedykker - på nogle af punkttællingsruterne vil man kunne se mange. Foto:  Flemming Johansen. 

Hvorfor tælle fugle?
Fugles tilstedeværelse, fravær og bestandsudvikling kan fortælle os om de biologiske konsekvenser af den måde, vi forvalter vores landskab på. Ved hjælp af fugletællinger er det muligt at følge effekterne af menneskets påvirkning af naturen og samfundets indsats for at beskytte natur og miljø.
Fugletællinger i DOF’s punkttællingsprogram er en af de DOF-aktiviteter, der har vundet størst anvendelse i naturforvaltningen, især er de anerkendt som et vigtigt redskab i naturovervågningen. Tallene benyttes bl.a. i publikationerne "Tal om natur og miljø" fra Danmarks Statistik og "Miljøindikatorer" fra Miljø- og Energiministeriet samt i Skov- og Naturstyrelsens "rød- og gullister" over truede og hensynskrævende dyr og planter i Danmark. Desuden indgår data fra punkttællingerne i et fælles-europæisk indeks, der udarbejdes for at beskrive og sammenligne bestandsudviklingen for de enkelte arter i forskellige områder af Europa.
Når du fra radio, fjernsyn eller aviser f.eks. hører, at Stæren, Gråspurven og Viben er gået tilbage, er det næsten hver gang viden, der stammer fra punkttællingerne.

Det er også vigtigt at tælle fugle på forskellige lokalitetstyper - ude i naturen, i byen og i byens nærhed. På den måde får man et billede af hvordan fuglene "flytter" sig og bestandende udvikler sig.

030123krager1lchr

Hvor mange Sortkrager har vi på Fyn? Punkttællinger kan bidrage til svaret. Foto: Leif Christensen. 

Baggrunden for punkttællingsprogrammet
Punkttællingsprogrammet handler om overvågning af fuglebestande. DOF har formuleret en overvågningsstrategi, hvor nøgleordene er "arter", "lokaliteter" og "levesteder" - Punkttællingerne indgår i de dele af strategien, der vedrører "arter" og "levesteder". Punkttællingsprogrammet startede i 1975 med vinterfugletællinger, og i 1976 taltes for første gang ynglefugle. Punkttællingerne er blandt de ældste fugletællingsprogrammer i Europa. Det bærende element i punkttællings-programmet er de frivillige optællere, der udfører tællinger under vejledning af lokale koordinatorer fra DOF’s lokalafdelinger. Punkttællingsprogrammet koordineres fra Fuglenes Hus, i samarbejde med de lokale amtskoordinatorer og i samråd med en faglig følgegruppe bestående af folk fra forskningsverdenen og myndighederne.


Formål med punkttællingsprogrammet
Formålet er at indsamle data om de danske fuglebestande, og anvende disse data i forbindelse med beskyttelse af Danmarks fugle og natur og i videnskabelige sammenhænge. Til forskel fra de fleste andre fugleundersøgelser, fokuserer punkttællingerne på almindelige fuglearter. Ved hjælp af punkttællinger kan man følge bestandene af selv meget talrige arter som f.eks. Solsort og Bogfinke. Når fugle øges eller mindskes i antal, betyder det mange gange, at noget i vores natur forandrer sig. Ved hjælp af punkttællingerne er man f.eks. blevet opmærksom på, at Viber og Sanglærker i en lang årrække har haft det svært i det danske agerland. Punkttællingsprogrammets vigtigste opgave er at slå alarm, før det går galt!
Læs meget mere om punkttællinger her.

Vil du være med til at overvåge danske fugle? Så har du muligheden for at blive punkttæller for DOF! DOF søger nemlig nye, og også unge punkttællere der kan hjælpe med at overvåge Danmarks fugleliv. Og fordi unge birdere er megadygtige, så er det dig vi søger! Som punkttæller er du med til at samle vigtig viden om de almindelige danske fugle. Punkttællingsprogrammet er et uundværligt redskab i naturovervågningen i Danmark,

Har du lyst til at deltage – kontakt en af nedenstående:

Fyns punkttællingskoordinator                                                  Organisatorisk projektleder
Henrik Kingo Andersen                                                              Thomas Vikstrøm, Fuglenes Hus
Mobil: 2860 3392                                                                       Mobil: 3328 3822
Mail: kingoand@webspeed.dk                                                   Mail: thomas.vikstroem@dof.dk