Ynglefuglemærkning - Fynske resultater, 2022

Af Hans Rytter

Med udgangen af august sluttede årets udgave af den "Standardiserede Ynglefuglemærkning" (CES). Alle CES-aktiviteter er standardiseret mest muligt, hvilket giver et datasæt, der er sammenligneligt mellem år. De fynske resultater er naturligvis interessante, selv om datamængden er begrænset. Men i den danske og store europæiske sammenhæng bidrager disse data i meget høj grad til bedre en forståelse af fuglenes adfærd og trækmønstre. Valide grunddata om naturens tilstand med  klimaforandringer og biodiversitetskrise bør altid udgøre det faglige grundlag for politiske beslutninger om naturforvaltning.

Her præsenteres de samlede resultater fra de 3 fynske lokaliteter:  Lunget, Holmdrup Mose og Svendborg. De fynske lokaliteter består mest af naturtypen "tørt krat". Specielt SØ-Fyn har i sommeren 2022 været præget af ekstrem tørke. Flere mindre vandløb var helt udtørrede, og vandstanden i moser og enge dermed ekstrem lav.

CES2022 AFL RI LOK

CES Fyn2022 AFL M

Antal håndterede fugle på de 3 fynske CES-lokaliteter, 2022.

Som det ses af tallene, kunne 2022 i nogen grad rette op på det problematiske yngleår 2021. Der observeres svag fremgang hos de fleste arter på nær Løvsanger. Året 2022 var præget af en sen ankomst for afrika-trækkerne, og sæsonstarten lovede ikke for godt! Heldigvis rettede 2. halvsæson op på tallene, så vi nu ender med en svag fremgang i forhold til 2021.

Året ynglesuccess hos de forskellige arter kan i en nogen grad vurderes ud fra andel ungfugle af de samlede fangster.

 CES Fyn2022 aldersf

Aldersfordeling på ringmærkede fugle af arter med minimum 10 ringmærkede ungfugle. Procent ungfugle 2022 sammenlignet med 2021.

For alle arter som helhed har andelen af ungfugle været meget ens i 2021 og 2022.

Blandt de 10 arter, vi fanger mest, udviser 8 ud af 10 arter i 2022 bedre ynglesuccess i forhold til 2021. De sidste 2 arter ligger stabilt. Størst fremgang ses hos Solsort, Dompap, Musvit, Tornsanger og Havesanger.

Antallet af fugle i landet som helhed er generelt faldende. Det viser data fra Punkttællingsprogrammet klart og tydeligt. Se side 17 i rapporten!

En anden måde at opgøre bestandtætheder på, ved ringmærkning, er at opgøre antal fangne fugle per netmetertime (NMT).

CES Fyn2022 fugl NMT

Opgørelse over antal fugle fanget per netmetertime (NMT) de sidste 3 år på de 3 fynske CES-lokaliter.

Opgørelsen over antal fugle fanget per NMT viser de samme tendenser som ovenstående tal. Ynglesæsonen 2021 var dårligere end  2020, og 2022 var bedre end 2021.

Nærværende opgørelsen er udarbejdet på et relativt lille talmateriale, så det kunne være interessant at se udviklingen i hele Danmark de ca. 15 år, der har været udført CES-ringmærkning.

Nyt fra de øvrige CES-lokaliteter i Danmark kan følges hos Danmarks Ringmærkerforening.

Det frivillige feltarbejde på de 3 fynske lokaliteter er i 2022 udført af: Peter Teglhøj, Michael Højgaard, Michael Bjerregård, Joakim Dybbroe og Hans Rytter.