Blisgås

Af Søren Gjaldbæk

For år tilbage var Blisgåsen en art, der på Fyn næsten kun blev set på deres overvintringsplads ved Gyldensteen, og den var - som Sædgåsen - knyttet til bestemte overvintringsområder. Ved Gyldensteen så man frem til først i 0’erne typisk op til lidt over 100 på en god dag. Jeg husker en gang, hvor jeg i januar 2005 havde meldt 197 fugle, blev ringet op af Jens Bækkelund, der ville høre, om jeg havde talt rigtigt. Det skal jeg lade være usagt, men i årene frem er antallet af Blisgæs på Fyn og også i Danmark kun gået en vej - opad. Naturligvis har der været svingninger fra år til år, blandt andet spiller vintrenes hårdhed ind. Blisgæssene blev også set på flere og flere lokalitet, som man kan se på kortene. Hovedtrækket går syd om Danmark, og de fleste danske Blisgæs ses i den sydlige del af landet. De fleste Blisgæs overvintrer i Holland/Belgien.

140223blis1sg

Blisgæs, Lydinge, 8. februar 2023. Foto: Søren Gjaldbæk.

I de senere år har vi her på Fyn oplevet en markant stigning i antallet af Blisgæs. Nedenfor ses antallet af fynske lokaliteter med Blisgæs hvert femte årfra 2000 til 2020.

140223bliskort20002020

Lokaliteter med Blisgæs i de anførte år. Som det ses, var der ikke mange lokaliteter med den art i 2000 - og heller ikke tidligere.

Kigger vi på de største observationer er billedet det samme:

140223blisdata

Maksimale rasttal, maksimale træktal og antal observationer 2000-2020. Tallene skal ikke sluges råt - der er muligvis en større ornitologisk aktivitet i dag end for 25 år siden, folk der har været med hele vejen vil helt sikkert genkende tendensen - vi har oplevet en markant stigning i antallet af Blisgæs. Træktallene kan variere på grund af svingende feltaktivitet i Blisgåsens trækperiode, og trækruten kan variere med vejrforholdene.

I år har er billedet af rastende Blisgæs det samme som de seneste år - der raster mange fugle, og de optræder på mange lokaliteter. I skrivende stund - den 17. februar - har der i år været 192 meldinger på DOF Basen. Et forsigtigt skøn over de indberettede fugle giver, at der har rastet 4-5000 Blisgæs i det fynske med Neverkær og området Arreskov Sø-Lydinge som de bedste steder - her er der set mere end 700 fugle. Til gengæld har Gyldensteen ligget under de senere års gennemsnit 1800 Blisgæs, hvis vi alene kigger på de maksimale tal.

Også boligbirderne kan være med - 11 har haft arten over deres matrikel, blandt andet har undertegnede i Hunderupkvarteret haft et ukendt antal på træk efter mørkets frembrud og 43 sydvesttrækkende. Fra overflyvende fugle høres et meget karakteristik flugtkald- det kan man høre her, hvor man også kan høre Bramgås.

140223blis2sg

Blisgæs på træk ved Horseklint den 11. februar 2023. Foto: Søren Gjaldbæk.

Det fynske billede følger udviklingen i hele landet. Novana - Århus Universitet har udført mange tællinger, blandt andet vintertællinger af Blisgæs. Resultaterne ses til højre. Det er sjovt at bemærke, at gennemsnitstallet på 123 i 80’erne i høj grad skyldes fuglene fra Gyldensteen! Fremgangen skyldes ifølge Novana to forhold - verdensbestanden er vokset til nu 1.1 mio fugle og en større procentdel af bestanden overvintrer i Danmark.

Også Bramgåsen er gået meget frem siden 80’erne, hvor den blev fredet. Til gengæld er en art som Tajgasædgås blevet ret sjælden på Fyn. Tidligere så man en del småflokke på op mod 30-40 fugle mange steder og på Vestfyn overvintrede der som regel noget over hundrede fugle, primært ved Føns Vang eller ved Wedellsborg. Vi får se om den art kommer tilbage igen. Indtil da må vi glæde os over de mange (Bram-) og Blisgæs.