Boligtilbuddet til Stor Skallesluger udvides atter

Af Niels Andersen

I tidligere artikler har jeg beskrevet, at DOF-Fyn har et kasseprojekt for Stor Skallesluger kørende. Jeg har nemlig hvert år siden 2015 på DOF-Fyns hjemmeside bragt en opdatering. Se eventuelt her. Før jul kom et usædvanligt samarbejde op at stå, hvilket resulterede i, at yderligere to kasser kunne opsættes, denne gang i Præstens Skov ved Vester Skerninge, også det har jeg orienteret om på doffyns hjemmeside, se her.
Nu har omtalen af det lidt specielle samarbejde, der endvidere har været beskrevet i flere af Sydfyns lokalaviser, fået endnu et kapitel. Også denne gang har de højere magter en finger med i spillet. Præstens Skov blev også her i 2022 omdrejningspunkt for udvidelsen af kasseprojektet, men denne gang er det Præstens Skov ved Lundeborg. En skov, der ligger smukt ud til Storebælts kyst lige syd for Lundeborg og som nordlig forlængelse af Tiselsholts Fredskov. Det sted, hvor det hele begyndte for syv år siden…

033022stor1pbr

Hvem der bare kunne få dette par til at interessere sig for vores boligtilbud. Nu hænger der 16 beboelige kasser med havudsigt og beregnet til Stor Skallesluger rundt langs de sydfynske kyster. Foto: Poul Brugs Rasmussen.    

Historien er for så vidt lidt interessant. Min decemberartikel om det usædvanlige samarbejde mellem Svendborg Kommune, Menighedsrådet i Vester Skerninge og DOF-Fyn, afstedkom en henvendelse fra naturvejleder Claus Olesen fra Børge Hinsch Fondens Naturskole på Valdemars Slot. Han havde nemlig i sin lade stående et par kasser fra hans tid i Tarup-Davinde, vist oprindelig tiltænkt ugler, og senere

Hvinandeboligmangel der. De kom ikke i brug, så enden på den historie blev, at jeg fik en aftale i stand med Claus og afhentede de to kasser. Men hvor skulle de så sættes op?

Et par henvendelser til en kystskovejer med skalleslugere i farvandet førte ikke til en opsætningstilladelse, men så kom en henvendelse fra OVL (Oure, Vejstrup og Lundeborg Menighedsråd), hvor man efter at have læst beskrivelsen om det ovenfor nævnte usædvanlige samarbejde i Den Lille Avis, var blevet inspireret til at forhøre DOF-Fyn, om ikke også Lundeborg Præsteskov kunne komme i betragtning. Skoven er på 8 ha og ligger ud til Langeland Sund. Bevoksningen er fortrinsvis gamle bøge og egetræer samt en nyere beplantning hvor arboretet består af flere forskellige træarter.

DOF-Fyn repræsenteret af kasseekspert Søren Bøgelund og undertegnede koordinator rykkede ud den 15. marts 2022.

Området ud mod vandet er en smuk og uberørt kyststrækning med mange store sten i havstokken. Det er vigtigt, da skalleslugerne ofte bruger stenene som hvileplads, også parringen foregår på sten omgivet af vand.

033022kystfoto 

En lille skrænt afgrænser stranden fra skoven. I havstokken ses de store sten, som kan tjene som hvile- og parringsplads. Foto: Niels Andersen.

Vi har altid givet skovejerne den oplysning, at kasserne bliver tilset inden den 16. maj, så vi er ude af skoven før bukkejagten går ind. Det har dog næppe betydning for Præsteskoven, her er der fred - i modsætning til den sammenhængende Fredskov i syd.
Efter tilsynet skriver jeg normalt en opdatering på årets tilsyn. Den plejer at finde vej gennem nåleøjet til doffyn.dk ligesom jeg sender min lille rapport til skovejerne og andre berørte parter.

033022kasseopsaetnan 

Søren fylder savsmuld i kassen, før den bakses op ad stigen til endelig placering med udsigt ud over havet. På billedet ses et par repræsentanter for menighedsrådet. Foto: Niels Andersen.

Ser vi på den danske ynglebestand, så glimrer Fyn med et hul i udbredelsen, der er koncentreret ved landets sydlige kyster. På udbredelseskortet ses forholdsvis tætte bestande både vest for os omkring Als, men også mod øst langs Storstrømmen, ned ad Falsters østkyst og endda ved Bornholm. Her mangler Fyn, og det er det hul, vi prøver at fylde ud.

033022udbredkort

Udbredelseskort for Stor Skallesluger i Atlas-projektet 2014-17. Grøn = sikker ynglende. Thurøs orange firkant = sandsynlig yngleforekomst. Det skete i vores kasse i 2016.

Over de seneste par årtier er bestanden nærmest tidoblet til samlet 150 par efter at mere end 500 kasser har afhjulpet Skalleslugerens boligmangel. Næsten alle de danske Store Skallesluger yngler nu i kasser opsat af frivillige ornitologer i artens kerneområder. DOF-Fyn er i kontakt med artens caretaker Jan Blichert Hansen, som får vores årlige opdateringer tilsendt.