Det Grønne Råd - Middelfart Kommune

Af Ib Bager

Mit navn er Ib Bager, kommunekontakt til Middelfart Kommune og medlem af Det Grønne Råd. Jeg er desuden havørneredekoordinator for et par reder her på Vestfyn.
Jeg er opvokset på den jyske hede og fik derfor også helt fra barnsben en dyb kærlighed til naturen og de fantastiske oplevelser, der følger med. Jeg har en baggrund som officer og har derfor også flyttet rigtig meget rundt ikke blot i Danmark, men også til andre lande, hvilket har givet mig gode muligheder for at opleve naturen der på tæt hold. Naturmæssigt fik jeg nok mine største oplevelser, da jeg boede i Florida og i Polen, mens min tid i Belgien var noget af en ørkenvandring.
På mine gamle dage har min hustru og jeg slået os med i et naturmæssigt smørhul, landsbyen Føns, hvor vi fra vore vinduer kan følge med i fuglelivet på Føns Vangs Sø og Lillebælt. Det gode ved Føns er, at den er befolket af ildsjæle, der ærligt holder af deres landsby og den natur, der ligger lige udenfor vore døre. Naturen og dens beskyttelse ligger ligesom i landsbyens DNA.
Det var derfor ikke svært at gå fra at være en anonym havørneredekoordinator til at en plads i Det Grønne Råd. Vort byråd har politisk sat nature og dens biodiversitet i højsædet. Kommunen er meget aktiv i EU-projektet ”Better Birdlife”, som i sit udpegningsgrundlag har et bredt udsnit af fuglearter, som netop er stamfugle i vor kommune eller er på træk her. Faktisk har kommunen påtaget sig opgaven som projektleder af det samlede projekt, der omfatter vestlige Østersø og Lillebælt. De fysiske resultater heraf ses allerede i form af nyanlagte fugleøer, bekkasinskrab osv. Det hele lettes jo også af, at dele af kommunen er udlagt som Natura 2000-, §3- og fuglebeskyttelsesområde. Ligeledes ligger Naturpark Lillebælt her, som nu snart bliver til en naturnationalpark. (Vi har før skrevet om noget af dette arbejde her på siden/red.)

052822fugleo

Fugleø ved Husby Strand. Foto: HedeDanmark.

Til at understøtte dette engagement har kommune udarbejdet en biodiversitetsstrategi, som blev udgivet sidste år, og som udstikker nogle ret klare retningslinjer for kommunens udvikling i så henseende.
Arbejdet i Middelfart Grønne Råd ligner nok meget det, der sker i de øvrige tilsvarende råd på Fyn. En blanding af orienteringer og debat, hvor de mange forskellige interesser mødes og brydes. Rådet er en skønsom blanding af erhvervsinteresser, hvor Wedellsborg Gods er den helt store spiller, de der udnytter naturen til såkaldte sportslige formål, primært jægerne og lystfiskerne, og så de egentlige miljøorganisationer. De mange divergerende holdninger og tilgange til naturen til trods, så er tonen urban. Om rådet har nogen større politisk betydning, kan altid debatteres. Men det er et godt sted at danne netværk og komme tæt på de deltagende politikere og forvaltere.
For mit eget vedkommende har det været stærkt medvirkende til et nærmest sømløst samarbejde med kommunens forvaltning, der lejlighedsvis uopfordret kontakter mig for at drøfte enkeltsager, eller som beder om DOFs støtte til små lokale fugletællinger, afklaring af tvivlsspørgsmål om hensigtsmæssigheden af tiltag mv. Jeg oplever kommunens medarbejdere som meget kompetente, dedikerede, imødekommende og villige til at lytte, hvilket jeg da også lejlighedsvis giver udtryk for offentligt, senest overfor miljøministeren, som var på besøg. På tilsvarende vis har Rådet været min adgangsvej til et meget fint og positivt samarbejde med Wedellsborg Gods.
Rådets store begivenhed er den årlige udflugt. Sidste år var Wedellsborg vært ved en dejlig tur til Brandsø. I år har jeg værtskabet her i Føns.

052822knarsg

Knarand - Føns Vang, der er et af kommunens helt store fugleområder. Foto: Søren Gjaldbæk.

Koblingen her er lidt speciel. Ved siden af min rolle som naturens advokat i området, så blev jeg ved nærmest et tilfælde formand for Føns og Omegns Lokaludvalg, nutidens ”sognefoged”. Det faldt sammen med, at kommunen har iværksatte et større projekt med udarbejdelse af Lokale Udviklingsplaner i alle de små samfund i kommunen, et visionært men også modigt skridt. Som formand for Lokaludvalget blev jeg pr. automatik også formand for Føns Udviklingsgruppe, som blev nedsat af kommunen, og som har repræsentation fra alle dele af de lille samfund. Ud af de seks indsatsområder, som det er besluttet at forfølge, er der ét, der specifikt retter sig mod forbedring af biodiversiteten i og om Føns Vangs Sø. Udkommet af dette er blevet konkrete delprojekter, der knytter sig direkte til ”Better Birdlife”-projektet, og som er udarbejdet i samarbejde med kommunens biologer og eksperter fra DOF. Det er disse delprojekter, der er målet for udflugten, sammen med et projekt, der skal etablere en havhave i Føns Vig.
En sådan udflugt er en unik chance for at synliggøre, at de interesser, som vi i DOF kæmper så hårdt for, har fundet genklang hos den almindelige borger, der bor midt i naturen.
I processen fik vi også et nyt motto i Føns, som vi har tyvstjålet fra Frans af Assisi (1181-1226)

”Start med at gøre det nødvendige, gør derpå det mulige - og pludselig gør du det umulige”.

Det passer også rigtig godt på DOF’s virke. Det kunne være, at DOF skulle adoptere det.
Det Grønne Råd i Middelfart har bestemt en betydningsfuld rolle og understøtter fint den politik, som kommunen i øvrigt forfølger til gavn for naturen.