Dialogmøde med Naturstyrelsen

Den 6. december havde DOF Fyn det årlige dialogmøde med Naturstyrelsen/Miljøstyrelsen nede på deres ejendom i Sollerup. DOF Fyns repræsentanter var Leif Bisschop-Larsen, Henrik Mørup-Petersen og undertegnede Henrik Kalckar.

kite surfing 402501 1280

Kitesurfing giver stadig flere forstyrrelser af rastende og ynglende fugle. Foto: Pixabay.com

Første punkt på dagsordenen var en gennemgang af observationspunkter i de forskellige reservater. Vi påpegede bl.a. at kitesurfing er et stigende problem og anledning til voldsomme forstyrrelser. Styrelsen fortalte at man bl.a. havde håndteret større både med mange kitere fra Tyskland, som tog op til de Sydfynske kyster for at surfe.

Derpå talte vi om invasive arter og specifikt mårhund. Styrelsen indgår aftaler med jægerne i forhold til bekæmpelse. Der blev også spurgt til DOF’s holdning. Det er DOF’s holdning at prædation fra mårhund blot er endnu én negativ faktor som påvirker især eng og vandfugle negativt. Men det må ikke bortlede opmærksomheden fra det altoverskyggende problem: Tabet af egnede levesteder.

Miljøstyrelsen redegjorde for den lovpligtige overvågning af udvalgte fuglearter. Overvågningen er en del af Novana overvågningsprogram. I år har man overvåget følgende arter i Fuglebeskyttelsesområder: Brushane, Engsnarre, Hvepsevåge, Sorthovedet Måge, Brushane og Engryle. Til næste år skal der overvåges Fjordterne og andre terner, Klyde, Plettet Rørvagtel, Rørdrum og Rørhøg. Styrelsen mangler mandskab til opgaven, og vi tilbød at DOF Fyns aktive feltornitologer kan assistere omkring opgaven. Det tog styren meget positivt imod.

2018 04 09 Rrdrum Gulstav Mose Esben Eriksen

Rørdrum i Gulstav Mose en af de arter der skal overvåges i NOVANA overvågningsprogrammet i 2019. Foto: Esben Eriksen

Ministeren har igangsat en proces, hvor der er blevet taget områder ud af Natura 2000 beskyttelsen. DOF Fyn har indgivet kritiske høringssvar, hvor vi har påpeget det betænkelige i at de fuglemæssigt vigtige områder på den måde bliver skåret helt ind til benet. Det gør områderne meget sårbare. Men der blev desværre ikke ændret særligt meget. DOF.DK har anket hele udtagningen til EUdomstolen og afventer kendelse i sagen.  Men udover områder som er taget ud af beskyttelsen, så er der også enkelte områder, som er blevet taget ind som Fuglebeskyttelsesområder. Det gælder Bøjden Nor, Helnæs Made inkl. Bobakkerne. Så her skal der nu findes udpegningsarter. Styrelsen orienterede om at man har arbejdet med at forstå selve grundlaget for udpegningsarter. Der er en række kriterier, som skal opfyldes for at en art kan blive udpegningsgrundlag.

Næste punkt var Odense Fjord og Fjordmarken. Dagsordenpunktet var ønsket af DOF Fyn. Kurt Due havde forberedt en power point, som grundlæggende ridsede problematikkerne op i forhold til bestandsnedgangene i Odense Fjord og de manglende fugle i Fjordmarken. Se rapporterne her på hjemmesiden andet steds. Heldigvis havde styrelsen arbejdet på løsninger. Så man kunne imødekomme nogle af de ønsker, som vi i årevis har haft omkring Fjordmarken, og dermed også skaffe nogle erstatningsarealer til fuglene i den hårdt trængte Odensefjord. Styrelsen fortalte om deres planer om at sætte mere vand på Fjordmarken, så fuglene formentligt kan vende tilbage. Det drejer sig om ynglefuglearter som rødben, vibe og rørhøg(udpegningsart) og rastefugle som hjejle og forskellige svømmeænder. Man har desuden fundet penge til at købe et tilstødende areal.

TV2-FYN bragte den 2. december et indslag om Odense Fjord i krise.

DOF Fyns tre udsendte repræsentanter var enige om, at det var et meget konstruktivt møde.

 

/Henrik Kalckar Hansen