Vigelsø 2020 - Naturovervågningsrapport - Fugle

Kurt Due Johansen har igen begået en rapport om fuglelivet på Vigelsø til Naturstyrelsen. Der er som sædvanligt tale om et meget grundigt arbejde, som slutter med en artsgennemgang - indholdsfortegnelsen, der ses til højre.

031121hjejlekdj

Hjejlen på vej ud af Vigelsøs fauna? Efter at have været landets 2. vigtigste rasteplads om efteråret, er antallet af hjejler nu nede på et så lavt niveau, at arten ikke lever op til antalskravet for at være en udpegningsart for Natura 2000 området Odense Fjord - det kalder på handling! Foto: Kurt Due Johansen.

Det går ikke godt for fuglene på Vigelsø, som man kan se af resumeet, som ikke er opmuntrende læsning:

"2020 var det fjerde hele år, hvor de i 2016 etablerede strandenge i Vigelsøs Inddæmning eksisterede.

Der er observationer af fuglene fra 66 dage. Særligt mange observationsdage er foretaget september-oktober-november, især for at følge udpegningsarten hjejles forekomst på Vigelsø.

Observationerne viser fortsat tilbagegange for ynglefuglene over hele linien, bortset fra skarv og sølvmåge.

Følgende tidligere ynglefugle er nu helt forsvundet fra øen: Splitterne, Havterne, Fjordterne, Dværgterne og Hættemåge samt Skeand.

For de ynglende vadefugle har digebruddet været katastrofalt, og ynglende viber og rødben, er nu helt forsvundet. Forsvundet er også ynglende troldand.

031121digehulkdj

Foto af det sydligste hul i vestdiget. Det er efterhånden svært at passere disse vandområder, noget fugletællerne har erfaret, med våde bukser til følge. I baggrunden ses Fynsværket (nu Fjernvarme Fyn). Foto: Kurt Due Johansen.

De nye strandenge er nogle dage rasteplads for Grågås, Pibeand, Krikand og Spidsand. Desuden Hjejle, Vibe, Almindelig Ryle og Storspove. Der er dog mange dage, hvor Vigelsø ikke rummer særlig mange fugle, med kun få fugle rastende, af alle arter tilsammen. Det er en situation helt modsat tidligere, hvor der kunne raste op til 30.000 fugle på de bedste dage og hvor der sjældent var mindre end nogle tusinde fugle tilstede – på selv de dårligste dage.

Digebruddet viser sig nu at være af stor negativ betydning for Hjejlen, som er en udpegningsart for Natura 2000 området Odense Fjord. Antallet af Hjejler faldt til mindre end det halve i 2020 i forhold til året før. Og der var mange datoer, hvor der ikke var Hjejler på Vigelsø overhovedet, i efteråret. De rastende Hjejler udgør nu kun en brøkdel af det antal og det antal hjejledage, som hjejlerne tilbragte på øen før digebruddet.

De nye strandenge er endnu kun sparsomt bevokset med strandengsplanter, bortset fra Kveller og Strand-Gåsefod, som henfalder i løbet af september-oktober."

I modsætning til tidligere, er der dog også positive ting at spore, idet dele af Kystlagunen nu er bevokset med Havgræs, som er føde for herbivore fugle, såsom Pibeand. Netop Pibeanden fouragerede periodevis på havgræsser i Kystlagunen."

Hele rapporten kan læses her.

Stor tak til Kurt Due Johansen for endnu en flot rapport.