Vigelsø - 2023

Af Søren Gjaldbæk

Endnu en gang er Kurt Due Johansen på banen med en Vigelsørapport, der som sædvanlig er en meget grundig gennemgang af naturen på Vigelsø - både hvad angår flora og fauna. Fuglelivet fylder naturligvis en stor rolle, halvdelen af rapporten er en gennemgang af 102 af de arter, der blev set på øen i 2023. Rapporten er blevet til ud fra 93 dage med optællinger - særligt mange i september, oktober og november. Indholdsfortegnelsen ses til højre.

020124vigelsohulkdj

Den kunstige ø, som blev skabt ved at etablere ét hul mere i vest-diget, end det hul, som stormen Bodil havde lavet i december 2013. Hullet i diget fungerer nu som ind - og ud-strømningshul for tidevandet, som skifter retning 2 gange om dagen. Foto: Kurt Due Johansen.

I resumeet nævnes blandt andet at
” Observationerne viste et meget blandet billede, hvor flere arter havde fremgang i forhold til 2022, mens andre gik tilbage. Dette skyldes især, at der ikke var ræv på Vigelsø i 2023. Sandsynligvis på grund af 3 unge Havørne i foråret, forsvandt skarvkolonierne helt og antallet af ynglende Ederfugl var
lavere end det burde være.
Følgende tidligere ynglefugle er nu helt forsvundet fra øen: Splitterne, Fjordterne, Hættemåge samt Skeand og Troldand. Derimod er ynglefuglene Havterne, Vibe og Klyde genindvandret.

 020124ksp

Krikanden er en talrig trækgæst på Vigelsø. Foto: Keld Skytte Petersen.

De nye strandenge på Sydøen var rasteplads i træktiden for mange Grågæs, Pibe - Krikand og Spidsænder. Desuden Hjejle, Vibe, Almindelig Ryle og Storspove.
Antallet af Hjejler i 2023 var mindre end i 2022. Til gengæld ankom hjejlerne tidligere end vanligt”.

Læs rapporten her, den er meget informativ og giver et rigtig godt indblik i naturforholdene på Vigelsø, ikke mindst i fuglelivet på øen.
Stor tak til Kurt for det store og flotte arbejde.