Vigelsø, naturovervågningsrapport 2019

Kurt Due Johansen har for Naturstyrelsen Fyn udarbejdet en overvågningsrapport til Dansk Ornitologisk Forening over fuglelivet på øen samt en række overordnede forhold, status for naturgenopretning mm.

Vigelsø - man bemærker hullet i diget, der opstod i 2013. Det bevirkede, at øen ikke længere er et sø- og engområde, men en integreret del af søterritoriet i Odense Fjord. Foto: Viggo Lind.

I den 73 sider lange rapport kan man blandt andet læse en beskrivelse af øen, drift og naturpleje, flora og fauna generelt, forekomst af ræv, fugletællinger og en gennemgang af 102 fuglearter, som blev set på øen i 2019. Fem udpegningsarter for Odense Fjord - Splitterne, Havterne, Fjordterne, Klyde og Hjejle behandles naturligvis også - det er ikke opmuntrende læsning. Det samme gælder betydningen af digegennembruddet i 2013 for fuglelivet på øen. Indholdsfortegnelsen kan ses til højre.

Tak til Kurt for det store og grundige arbejde. Rapporten kan man se her.

Viben er nu helt forsvundet som ynglefugl på Vigelsø. Også de trækkende Viber er hårdt ramt af digebruddet med den følge, at Fugleøen blev oversvømmet med saltvand. Antallet af rastende Viber udgør kun en brøkdel af det antal, der rastede på øen før saltvandsoversvømmelsen. Foto: Kurt Due Johansen.