Ynglefuglemærkning - Fynske resultater, 2021

Af Peter Teglhøj, Michael Højgaard, Michael Bjerregård, Joakim Dybbroe og Hans Rytter

Hermed en første oversigt over fangsterne på de tre fynske CES-lokaliteter. Små ændringer kan forekomme når data bliver gennemanalyseret.

CES 2021 fangster pa Fyn

Oversigt over antal håndterede fugle på de tre fynske lokaliteter. AFL= aflæsning af tidligere mærket fugl. MÆR = nymærket fugl.

Til sammenligning blev der i 2020 i alt håndteret 182 fugle ved Holmdrup, 309 fugle ved Lunget og 590 fugle ved Svendborg = 1.081 fugle i alt.

CES2021 aldersfordeling

Procent ungfugle af de ringmærkede fugle, fordelt på arter.

Fangsttallene for mange arter er så høje, der må påregnes en relativ høj significans på resultaterne.

For CES-lokaliteten ved Svendborg Erhvervs-Forskole har Peter Teglhøj udarbejdet en mere detaljeret analyse af fangsterne gennem de seneste 3 år.

CES Svendborg 3ars analyse

Tre års data fra Sydfyns Erhvervsforskole.

Fangsttallet for 2021 ender på 353 fugle, hvilket svarer en samlet reduktion på ca. 42% i forhold til de foregående år (2019 og 2020).

I de 3 år Standardiseret Ynglefuglemærkning har kørt i Svendborg er der fanget 37 forskellige arter. I 2021 blev artsantallet 25 (-21%) mod tidligere års 31-32 arter, så artsdiversiteten i området er også faldet.

Mange arter er gået betragteligt tilbage i antal. Sangerne: Gulbug (-89%), Løvsanger (-69%), Gransanger (-56%), Tornsanger (-56%), Kærsanger (-44%) og Munk (-40%) er alle gået tilbage. Fremgang ses hos Gærdesanger (+300%) og Havesanger (+13%).

Mejserne klarer sig ikke bedre; Blåmejse (-26%), Musvit (-52%), Sumpmejse (-89%).

Arter som Stillits, Tornirisk, Dompap, Jernspurv og Solsort oplevede ligeledes kraftige reduktioner på henholdsvis -60%, -93%, -52%, -54% og -43%.

Rødhals, Rødstjert og Sangdrossel var arter der klarede sig bedre end tidligere år med fremgange på henholdsvis 27%, 200% og 45%.

Samlet set blev 2021 et yngleår hvor væsentlig færre ynglefugle indfandt sig i løbet af de første forårsmåneder.Dette kombineret med vanskelige yngleforhold, med en særdeles kold og våd maj, kraftige hagl- og regnbyger må have haft indflydelse på ungeproduktion og ynglesucces hos mange af arterne.

En detaljeret gennemgang af de 12 runder på de tre lokaliteter kan ses her...