Keldsnor Fuglestation. Analyse af fangsterne, 2021

Her umiddelbart efter sæsonafslutningen 2021 præsenteres en hurtig grovanalyse på antal ringmærkede fugle på Keldsnor Fuglestation.

Det stod hen sidst på sommeren efterhånden ret klart, at 2021 blev et dårligt yngleår for fuglene. Det gælder sandsynligvis både i Danmark, såvel som for store dele af Europa. Det første konkrete hint fik vi her på Fyn efter afslutningen af den "Standardisere ynglefuglemærkning" (CES), hvor vi kunne konstatere store nedgange i fangsterne. Se mere om de fynske CES-resultater her.

Spørgsmålet er så, om de samme tendenser kan genfindes i fangsterne på Keldsnor Fuglestation.

Efterårssæsonens samlede fangster kan ses her.

Antal fugle ar 15ar

Figurerne viser antallet af ringmærkede fugle gennem de seneste 15 år. Gennemsnittet er 4.804 ringmærkede individer årligt. Grafikken viser også der er store udsving på antal nye fugle ringmærket de enkelte år. De store toppe på kurven skyldes oftest ivationer af fugle nord fra, som Fuglekonge og Blåmejse.

Elementer som antal aktive ringmærkningsdage, vejrlig m.m. øver naturligvis indflydelse på fangsterne.

For på at komme lidt nærmere ned i data, er tallene i nedenståen figur brudt ned til det gennemsnitlig antal nye fugle pr. ringmærkningsdag, med over 5 fugle ringmærket. Når der minimum skal være ringmærket 5 nye individer for at dagen tæller med, er det fordi vi ofte under opsætning m.m. har nogle få net åbne og fanger nogle få fugle.

Vejrliget i 2021-sæsonen (ult. juli - ult. oktober) har, i vores vurdering, været mere præget mere af regn og blæst end sædvanligt. Vejrliget, og andre gøremål, har bevirket i det laveste antal mærkedage i de 15 år.

KNF fugle dag ringdage 15 ar

I 2014 til 2016 havde vi rekord mange fugle, men i 2013 og 2009 har været de hidtil dårligste yngleår i perioden. Tallene er svære at tolke, men det må dog formodes fuglebestandene fortsat er udfordret.

I et forsøg på at komme disse årsagssammenhænge lidt nærmere, arbejder Keldsnor Fuglestation på en større analyse af alle ringmærkningsdata fra 1994 til og med 2021. En dataserie med over 100.000 ringmærkede fugle. Det er hensigten at udarbejde en artikelserie på baggrund af denne lange værdifulde dataserie.

Tekst og foto: Hans Rytter