Tirsdagsanalysen - uge 18

Af Esben Eriksen

Den første uge i maj er altid en vildt spændende fugleuge. Kohejre, Hærfugl, Steppehøg, Drosselrørsanger og Pomeransfugle er blot nogle af ugens overskrifter, hvor de første Nattergale, Gøge, Havesangere og Hvepsevåger meldte deres ankomst. 

29750810 20220506053216 830613334

Kohejre blev denne uges overraskelse. Fuglen rastede i Sortemosen og blev set fredag den 6. maj af Hans Rytter. Foto: Hans Rytter

Mandag

Frank Jensen-Hammer stod som vanligt klar på Dovns Klint. Her kunne Frank ved obsens afslutning læse udbyttet af dagen i sin notesbog: Rødstrubet Lom 28, Sortstrubet Lom 2, Fløjlsand 32, Hedehøg hun, Lærkefalk 1, Vandrefalk 1, 165 Hav-/Fjordterner. Ikke dårligt.

I Gulstav Mose sang Savisangeren, og det gjorde den ugen ud. Mandag hørte Niels Erik Simonsen den. Fuglen kan fint høres fra parkeringspladsen, hvis man kommer på de kanter.

En anelse nordligere ved Nørreballe Nor talte Ole Goldschmidt 10 rastende Dværgmåger, 40 Fjordterner, 1 Temmincksryle, 5 Atlingænder og 4 Rørdrummer.

DSC03425 1To af en række Dværgterne-iagtagelser i uge 18. Disse to er fra Bøsøre. Foto: Lars Kirk

Bøjden Nor kan fremvise 42 Klyder og 2 Dværgterner, der blev set af Leif Kristensen. Ved Svendborg trak en Fiskeørn forbi Pierre Bentzen ved Bjørnemosegård, og Erhardt Ecklon så 4 Traner trække over Kogtved nær Svendborg.

Ved Jersore er der fortsat Silkehejre, og mandag blev den set af Bent Lindhart. Sybergland gør sig bemærket i denne tid. Mandag var der Tinksmed 140, Temmincksryle 2 – de blev set af Peter Lillesø, og Søren Gjaldbæk tilføjede en Sivsanger og Brushane 75. Ved Slambassinet så Anders Myrtue også 2 Temmincksryler. Urup Dam kunne byde på 50 Tinksmede set af Kirsten Lund, og ved engene ved Nr. Broby rastede 16 Tinksmede set af Søren G. Nielsen.

Fyns Hoved bød på 2 Ringdrosler og 20 Løvsangere set af Jan Eriksen og Søren Gjaldbæk. Nordskov Enge kunne også fremvise 1 Ringdrossel samt 5 Dværgterner – set af Gregers Johannesen. Brockdorff-skovene lidt sydligere rummede 2 Rødtoppede Fuglekonger set af John Jensen. Brandsø i Lillebælt havde fået besøg af Niels Bomholt på øundersøgelse. Niels kunne notere Trane 5, Huldue 3, Ringdrossel 1 og Løvsanger 20.

 

Tirsdag

Søren Gjaldbæk var nok den, der havde den bedste dag målt på spændende trækfugle. Ved Nordskov Enge så Søren Rørhøg 2 , Blå Kærhøg 4, Steppehøg 1 2k han, Spurvehøg 12, Fiskeørn 1, Sort Glente 1 2k, Rød Glente 2, Musvåge 31 T + 10 TF, Havørn 2 TF (ad + subad), Bjergvipstjert 1, Småspove 1, Gul Vipstjert 57, Landsvale 52, Bysvale 7 og en syngende Blåhals - sidstnævnte blev set ugen ud.

esetistepSteppehøg 2k han trækker forbi ved Nordskov Enge. Foto: Søren Gjaldbæk 

Der blev naturligvis også set på fugle af andre, og 3 Lærkefalke blev set fordelt på lige så mange lokaliteter. Pierre Bentzen nappede endnu en Fiskeørn, denne gang ved Vindinge Å's udløb. 

Ved Sybergland var der fortsat mange vadefugle, hvor særligt 407 Tinksmede talt af undertegnede var mere end en fordobling af det hidtil højeste tal på Fyn. Læs mere her om den observation, og her debat om færdsel og fuglebeskyttelse her. Jens Bækkelund gjorde det også i vadefugle og talte 130 Små Kobbersnepper ved Lindø v Jersore. Lars Kirk rundede Revsøre og fandt 14 Stenvendere og 2 Dværgterner.

Ved Neverkær rastede en Vendehals, og den blev set af Niels Bomholt og David Dysager. 

 

Onsdag

Møllemade er en lokalitet som har markeret sig de senere år og nu igen med både Plettet Rørvagtel og 1 Skovhornugle begge hørt af Michael Brunhøj Hansen. På samme lokalitet talte Nis Rattenborg 17 Stenpikkere.  Ved Tårup nær Sybergland så Benjamin Bech 3 Agerhøns, og ved Sybergland var der igen mange vadefugle. Kristoffer Hansen talte Temmincksryle 12, Dobbeltbekkasin 28, Tinksmed 340 og 65 Brushøns. Ved Slipshavn talte Benjamin Bech 33 Stenvendere.

esetiring4majDet tynder snart ud i Ringdroslerne. Om efteråret går trækket næsten ubemærket, hvor fuglene sky gemmer sig i tæt krat. Det er kun om foråret, at man oplever Ringdroslerne frit fremme. Foto: Søren Gjaldbæk

Fyns Hoved var igen velbesøgt og Martin Søgaaard Nielsen, Søren Gjaldbæk og Lars Witting fik ved fælles hjælp produceret Mosehornugle 1, Skovsanger 5, Broget Flue 17, Grå Fluesnapper 2, Vendehals 1, Ringdrossel 3, Bynkefugl 5, Stenpikker 5, Rødstjert 13, Løvsanger 50, Gærdesanger 55 og  Græshoppesanger 1. 

Ved Sortemosen rastede en enkelt Ringdrossel set af Hans Rytter.

Torsdag

Det blev en stor fugledag i det fynske. Frank Jensen-Hammer noterede 78.380 trækkende Bramgæs ved Dovns Klint - en af de store dage. Frank havde lige tid til også se 10 Rødstrubede og 2 Sortstrubede Lommer, 1 Blå Kærhøg og 639 ubestemte Hav-/Fjordterner - alle trækkende. 

Erik Busk fandt 4 Pomeransfugle ved Husby Strand - det er ikke hverdagskost på Fyn. Ved Slambassinerne rastede 11 Temmincksryler set af Anders Myrtue, og 2 var at se ved Syberland, meldte Søren G. Nielsen, hvor der fortsat var 127 Tinksmede og 42 Brushøns. 900 Alm. Ryler fra Mågeøerne set af Jacob Sterup skal også nævnes. 

Hrfugl

Hærfugl ved Brændemose. Et klassisk fund, hvor en haveejer studser over, den underlige fugl, der går rundt. Billedet er taget på afstand med mobil, men rigelig fint til at dokumentere det fine fund. Foto: Stine Layborn

Brændemose kunne fremvise en rastende Hærfugl fundet af Stine Laybourn, og ved Dømmestrup rastede en Vendehals i Anne Veber Døssings have. 2 Sortstrubede Bynkefugle set af Ella Mikkelsen ved Øksnehave gjorde det til en hel god fugledag i det fynske. 

Fredag

Fredag var det sjovt at være Hans Rytter i Sortemosen. Her fik Hans et godt tip om en Kohejre i flot sommerdragt. Den var i sit rette element blandt køer og en enkelt tyr. Da fuglen opholdt sig i et område, hvor der ikke er offentlig adgang til, blev fuglen forståeligt nok hemmeligholdt. Det er anden gang, at Sortemosen gæstes af Kohejre. Mange vil huske den langtidsstationære Buller i 2020.

På Sydlangeland varmede Søren Bøgelund op til weekenden med 3 Sorte Glenter ved Gulstav, 1 Pungmejse, 1 Lærkefalk, 6 Sivsangere og 2 Savisangere i Fredmosen. Torbjørn Eriksen kunne byde ind med 1 Lærkefalk og 2 Ringdrosler fra Gulstav. Jacob Sterup var også på de kanter, men talte fugle i det Sydfynske Øhav omkring Storeholm. Her blev det til en vesttrækkende Sort Glente, 9 rastende Sortgrå Ryler, og en smuttur forbi Botofte gav en syngede Drosselrørsanger. 

esedrosselbotoftesgn

Drosselrørsanger kan igen ses og høres ved Botofte Skovmose. Foto: Søren G. Nielsen

Fra Fyns Hoved kunne Geert Mørk berette om en Lærkefalk, ved Brændegård Sø rastede en Dværgmåge set af Gunnar Jørgensen, og ved Føns Vang var der to set af Lars Witting. I Slambassinet ved Odense Kanal var der fortsat mange Temmincksryler. Oliver Gram så 10. 

Lørdag

Efter en vild fredag var der en del "genbrugsfugle" om lørdagen, som har været omtalt tidligere i denne analyse, men der kom dog også nye fugle til . Flemming Falck fandt en Hvid Stork, der rastede ved Humble, og Leif Sørensen m.fl.  så en Skestork ved Bøjden Nor. 

Ved Gulstav så Torbjørn Eriksen 2 Sorte Glenter og ved Føllesbjerg en Vendehals. Søren Bøgelund noterede 1 Blå Kærhøg, 3 Lærkefalke og 2 rastende Sortterner i samme område. Ved Bøjden Nor rastede en Stor Kobbersneppe og den blev set af Gunnar Jørgensen. 

Ved Flyvesandet var Lene Parkø og undertegnede på ynglefugletælling ved Flyvesandet og Nørreby Hals. Regnvejret i morgentimerne havde fået en masse Stenpikkere til at gå til rast, og vi kunne tælle 204 Stenpikkere og 17 Bynkefugle i området. 1 Dværgfalk og 2 Bjergirisker i sommerdragt skal også nævnes. Der blev også set en del Stenpikkere andre steder - 45 er tastet ind fra forskellige lokaliteter. 

Bjergirisksommerdragt

Bjergirisk i sommerdragt oplever vi ikke så tit. Bemærk at næbfarven er skiftet fra gul til sort. Foto: Esben Eriksen

Ved Måle trak 1 Sort Glente retur og 1 Lærkefalk samt en ubestemt Hede-Steppehøg  trak nord, alle set af undertegnede.  Peter Lillesø havde 6 Ringdrosler på Fyns Hoved og ved Slipshavn blev en Gulirisk set af Jan Jensen.

Årets første Hvepsevåger dukkede op med 1 trækkende ved Flyvesandet set af undertegnede  og 2 ved Gulstav set af Søren Bøgelund. En meget stille start for Hvepsevågerne, der må komme mange i den kommende uge. 

Søndag

Der var igen gang i "genbrugsfuglene", men en anelse returtræk på Sydlangeland i form af 2 Hvide Storke set af mange, 1 Sort Glente og 4 Røde Glenter alle sydtrækkende og set af Ole Goldschmidt. Ole så også en Fiskeørn der trak NØ. Silkehejren var fortsat på plads ved Jersore, berettede Jens Bækkelund, og på Bågø rastede 3 Skestorke og 3 Sortgrå Ryler set af Lilly Sørensen og Niels Bomholt. På Bredholm var der teenagertræf for Havørne. Kurt Kaack Hansen så 7 ungfugle.  

Ved Horseklint og Nordskov Enge trak i alt 3 Dværgfalke; de blev set af Aske Keiser-Nielsen og Kristoffer Hansen. Søren G. Nielsen så også en Dværgfalk ved Gulstav. 

En Vendehals rastede på Enebærodde og blev observeret af Pierre Bentzen, og i Tryggelev Nor rastede en Sortstrubet Bynkefugl set af Ole Goldschmidt.

 279669735 5124662314318135 8915977761794136480 n

Har man været ude og nyde fuglene i uge 18, så vil man også have bemærket, at mælkebøtterne blomstrede overalt. Grøn ryg og gul bug, så kan man gemme sig godt på sådan en eng. Gul Vipstjert han af racen flava. Foto: Flemming Johansen

Det har været en fuglerig uge, hvor der er plukket med hård hånd i de næsten 4.500 indtastede observationer. Bliv endelig ved! Husker du at indtaste dine observationer i DOFBasen, så vil fugle flokkes, hvorend du går, og solen vil hver morgen stige op over din havemur og skinne varmt på dig og dine. 

Tusind tak for lån af foto til alle fotografer.