Tirsdagsanalysen Uge 33

Det er vel ikke for meget sagt at kalde sidste uges vejr for ustadigt? DMI’s data viser, at Odense ikke kunne fremvise en eneste tørvejrsdag i uge 33. Odense fik i alt 35 mm, hvilket er en lidt over 1/3 af al normalnedbøren for august i Odense, der traditionelt er årets vådeste måned. 

En vejrtype der giver masser af vadefugle og terner, og der følges således op, hvor analysen slap i uge 32. Det vil sige, vi skal lige en tur tilbage til uge 31. Hvis man skeler til billedet øverst til højre, så viser det den første Sorte Stork på selve Fyn i to år.

FSLS

Dobbeltbekkasiner og Lille Kobbersneppe ved Vejlen på Tåsinge. Foto: Finn Skov

Og så til uge 33. Kurt Due Johansen lagde vejen forbi Gyldensteen i mandags. Her kunne Kurt tælle imponerende 276 Store Præstekraver, 59 Tinksmede samt 3 Temminck’s Ryler. På samme lokalitet kunne Kurt tælle 1250 rastende Digesvaler. Læs mere om vadefugle på nordfyn her og her. Ved Firtalsstranden så Kristoffer Hansen en Lærkefalk samme sted talte Kristoffer 54 Dobbeltbekkasiner og en Atlingand. På Siø var der fortsat 2 Store Kobbersnepper set af Lars Kirk.

FSSS

To af i alt tre Skestorke, som har holdt til fra tirsdag og ugen i Bøjden Nor. Foto: Finn Skov

Tirsdag bød på nogen tørvejr. Det fik fuglefolket ud. Strynø kunne igen byde på Nordisk Lappedykker set af Stig Rubæk – fuglen blev set ugen ud. I Bøjden rastede 3 Skestorke - set af Niels Bomholt, Leif Kristensen og Erik Damm – fuglene blev ugen ud. Bøjden Nor kunne også fremvise 2 Temminck’s Ryler samt et af Fyns sidste par Dværgterner i form af en adult med unge. Ved Gyldensteen rastede en Rovterne og på Siø var der fortsat 2 Nilgæs.

Det blev onsdag, og Nilgæssene på Siø var splittet op. Der var nu kun 1 på Siø (den har dårligt ben) set af Peder Rasmussen, mens der på Vitsø var dukket en op set af Torben Johannesen.

RovterneKS

Rovternerne har sat deres præg på uge 33. I øjeblikket virker de til at være lette at få at se i fx Tryggelev Nor. Foto: Keld Skytte

Nis Rattenborg så 4 Rovterner i Tryggelev Nor, og senere på ugen skulle det vise sig at være svært at undgå at se Rovterne på Sydlangeland. Tiden er forbi, hvor man drømte om en enkelt forbitrækkende ved Keldsnor i 90'erne. Nis fandt samme dag 2 unge Sortterner i Nørreballe Nor samt 6 Dværgmåger og en Almindelig Kjove, der trak forbi Keldsnor.

Franck Jensen-Hammer havde talte træk fra Dovns Klint, og 31 SV-trækkende Strandhjejler skal nævnes. Ved Stige Ø så Kurt Due Johansen 12 Stenvendere.

Torsdag bød på et altid hyggeligt besøg. En Odinshane 1k dukkede op ved Mellemstykket ved Ølund og Firtalsstranden og blev set af mange. Ved Vejlen på Tåsinge rastede 2 Rovterner (adult + 1k) set af Peder Rasmussen og Poul Rasmussen. Læs mere om dem her.

Ved Nakkebølle dukkede 4 Sortterner op set af Niels Bomholt. Og ved Vejlen fandt Peder Rasmussen og Jens-Geert Hansen en 1k Blåhals – trækket er jo i gang, men der er hørt en syngende fugl på de kanter i foråret, så måske egen avl. En observation af 2 1k Røde Glenter på Langeland tyder på, at arten har ynglet på øen for andet år i træk.

SPKS

Store Præstekraver er se i store antal på flere lokaliteter. Flest så Kurt Due Johansen ved Gyldensteen med 276. Foto: Keld Skytte

Fredag var begge Sølvhejre ved Gyldensteen på plads set af Gunnar Jørgensen og Kirsten Pedersen. En flok på 128 Canadagæs er bare en af mange flokke, der raster i det fynske for tiden -  talt af Kurt Due Johansen -  et lidt sjovt og nyere fænomen med disse canadagåsflokke på denne årstid.

Sortternerne ved Nakkebølle var på plads og 1 enkelt blev set ved Fønsvang af Kurt Due Johansen og Bent Carstensen. Ved Flyvesandet fandt Sørens Gjaldbæk en Almindelig Kjove og tre Suler. 

Undertegnede kunne nyde en rastende adult Rovterne i Keldsnor, og Vejlen havde også fortsat Rovterne. Der var dukket lidt flere Temminck's Ryler op hist og her. 6 ved Firtalsstrand (Kristoffer Hansen) og ved 7 Gyldensteen Gunnar Jørgensen og Kirsten Pedersen. Ved Svendborg fandt Jens Geert Hansen 3 udfløjne unger af Rødtoppet Fuglekonge og ved Nørreballenor trak en Karmindompap kaldende mod SØ set af undertegnede.

RTKS2

Morgenmad på sengen til det charmerende teenagebarn. Rovterne fodrer ungen, der har lagt sig på vandet. Foto: Keld Skytte

Lørdag bød på mange observationer af Rovterner på Sydlangeland. Hvor mange gengangere, der er tale om er svært at sige. 6 blev set på én gang i Tryggelev Nor af undertegnede (3 adulte + 2 1k + en ikke aldersbestemt). Fuglene må flyve en del rundt. I løbet af lørdagen blev der meldt om 5 fugle på Storeholm (Ole Goldsmidt og Nis Rattenborg). 3 i Nørreballe Nor (først 2 ad + 1 1k - siden 1 adult + 2 1k) (Ole Goldschmidt og Nis Rattenborg). Tryggelev Nor havde senere på dagen 3 fugle ( 1 adult + 2 1k) (Henrik Mørup og Nis Rattenborg) og i Keldsnor var der en enkelt adult fugl (Nis Rattenborg).  Måske er det de samme fugle, der ogsp ses i Vejlen på Tåsinge? Den flittige arbejdsgruppe fra Fugleværnsfonden fik forhåbentlig tid til at se nogle af verdens største terner, mens de banede vejen for engenes fugle med le og buskrydder i Nørreballe Nor. I småtingsafdelingen for terner rastede 9 Dværgterner ved Storeholm ligesom Stenvender 11, Temminck’s Ryle 1 og Sandløber 1 skal nævnes – alle fugle set af Ole Goldschmidt.

I Tryggelev Nor kunne man også se 3 Temminck’s Ryler - Nis Rattenborg og Henrik Mørup. Ligesom 3 Sølvhejre blev set af flere. Ved Keldsnor rastede 19 Stenpikkere, set af Nis Rattenborg.

Søndag var der tur med DOF Fyn til Keldsnor og igen var det en Rovternedag. Nørreballe Nor 5 (Ole Goldschmidt), 4 fouragerende i småsøerne omkring Ørnhøj (Søren Bøgelund), 1 Gulstav Mose (Niels Bomholt og DOF FYN turen), 3 Keldsnor (Niels Bomholt og DOF FYN turen), 4 Tryggelev Nor (Ole Goldschmidt, Niels Bomholt + DOF Fyn turen) og Peder Rasmussen kunne melde om 2 fugle ved Vejlen på Tåsinge. Husk at notere tid på fuglene, det øger sandsynligheden for at vurdere, hvor mange Rovterner, der raster i området. Hele 10 Sølvhejre blev set søndag. Flest havde Ole Goldscmidt med 6 SV over Rudkøbing. På Siø kunne man se Dværgryle 4 og Temmincks Ryle 2 set Ole Goldscmidt.

 DSC 3512

Fugleværnsfondensarbejdsgruppe i sving ved Nørreballe Nor. Foto: Esben Eriksen

På Dovnsklint talte Franck Jensen-Hammer 81 Fjordterner, 1 Sortterne samt 332 trækkende Gule Vipstjerter. Søren Bøgelund talte 700 Mursejlere SV over Gulstav. Ved Tryggelev Nor trak 2 Fiskeørne syd, og samme sted landede en Blåhals foran Jan Nielsen. 

Joakim Dybbro sluttede ugen af med en god ringmærkningsdag med 121 fugle ved Keldsnor, hvor det blandt andet blev til både Græshoppesanger og 6 Brogede Fluesnappere. Det er to arter i rivende tilbagegang - 6 Brogede er et flot tal - til sammenligning har Falsterbo i dette efterår kun fanget 35 i alt.  

Vi ser frem til næste uge, som i skrivende stund peger på årets første rovfugledage med Rørhøge, Fiskeørne og Hvepsevåger som de dominerende arter, men der er også tiden til rastende Vendehalse og meget mere. Vi håber, at vi stadig får tilsendt fotos af aktuelle fugle fra uge 34.

Tekst: Esben Eriksen